Móng Cái tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

15/06/2022 16:52
Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1413/QĐ-TTg công nhận TP Móng Cái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Sự kiện này đánh dấu kết quả của hành trình nỗ lực vượt bậc, nhưng Đảng bộ và nhân dân Móng Cái xác định chương trình sẽ không có điểm dừng. Để tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với chương trình xây dựng NTM trên địa bàn Thành phố, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Móng Cái lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Nghị quyết "Về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thành phố Móng Cái đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

Với quan điểm: Xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu phải bứt phá, sáng tạo, hiệu quả, hướng tới người dân theo tinh thần 05 thật “nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu qủa thật, hưởng thụ thật”; phải đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền, vai trò giám sát, phản biện, vận động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, huy động sự vào cuộc tích cực, tự giác của Nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; người dân làm trung tâm, làm chủ, nhà nước định hướng, dẫn dắt theo phương châm“dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. 

Mô hình trồng cam tại xã Bắc Sơn cho thu nhập ổn định đối với đồng bào 

Nghị quyết nêu rõ 3 nội dung đột phá trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đó là: đột phá về hạ tầng giao thông nông thôn kết nối đồng bộ, hiện đại. Chuyển đổi số toàn diện khu vực nông thôn. Nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2025: 

100% số xã đạt chuẩn NTM; 70% số xã đạt xã NTM nâng cao; 30% số xã đạt xã NTM kiểu mẫu; Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (theo bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2021 – 2025), trong đó:

(1) 100% số xã đạt tiêu chí về quy hoạch thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM và xã NTM nâng cao; 100% số hộ (09 xã) có nhà ở kiên cố.

(2) Thu nhập bình quân đầu người đạt 100 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 90% (có chứng chỉ, bằng cấp đạt 60%); duy trì không còn hộ nghèo.

(3) 100% số xã có ít nhất 01 hợp tác xã/mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm bền vững; các sản phẩm chủ lực được cấp chứng chỉ Vietgap, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc, tiêu thụ qua kênh thương mại điện tử.

Tập trung nâng cao giá trị các sản phẩm thương hiệu Móng Cái

(4) 100% số xã có sản phẩm OCOP được xếp hạng đạt chuẩn, có từ 35 sản phẩm OCOP được xếp hạng 3 sao trở lên.

(5) Tỷ lệ hộ gia đình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt, thực hiện phân loại chất thải rắn đạt 60%; tỷ lệ chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng và tái chế đạt 80%; đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư lớn hơn 5m2/người.

(6) Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch đạt 65%; cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình quân đầu người/ngày đêm đạt 80 lít.

(7) 100% số xã đạt tiêu chí về quốc phòng, an ninh thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM và xã NTM nâng cao.

(8) 100% số xã có ít nhất 01 mô hình khu dân cư kiểu mẫu; 30% số xã trở lên có ít nhất 01 lĩnh vực nổi trội (sản xuất, văn hóa, cảnh quan, du lịch, chuyển đổi số...), có ít nhất 01 mô hình thôn thông minh (theo quy định của UBND tỉnh Quảng Ninh).

(9) 100% số xã đạt tiêu chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

ANCT TTATXH ổn định 

Để đạt được mục tiêu trên, TP Móng Cái tập trung các giải pháp, đó là :  tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, quản lý nhà nước của chính quyền trong thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu nhất quán quan điểm“lấy dân làm gốc”. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của Nhân dân tham gia xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, trong đó phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền trên các hạ tầng thông tin đại chúng; Phát động và triển khai sâu rộng, có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Quảng Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện bộ quy tắc ứng xử “Người Móng Cái thân thiện”... Nâng cao chất lượng phong trào vệ sinh môi trường, hoạt động ngày xanh trong tuần, ngày chủ nhật xanh; xây dựng mô hình “sáng - xanh - sạch - đẹp”; tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu tiêu biểu; khu dân cư kiểu mẫu, hộ gia đình kiểu mẫu, vườn đạt NTM kiểu mẫu... 

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả quản lý về quy hoạch xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, kết nối nông thôn với đô thị gắn với mục tiêu xây dựng thành phố Móng Cái là đô thị loại I vào năm 2030, trong đó,định hướng quy hoạch xây dựng 03 xã Quảng Nghĩa, Bắc Sơn, Hải Sơn xây dựng NTM kiểu mẫu khu vực miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số; 02 xã Vĩnh Thực, Vĩnh Trung là xã NTM kiểu mẫu biển đảo gắn với phát triển kinh tế, xây dựng đô thị, sinh thái biển thông minh, hiện đại; các xã Hải Xuân, Hải Đông, Hải Tiến, Vạn Ninh sớm hoàn thành lộ trình lên phường; quy hoạch vùng sản xuất tập trung theo hướng “03 con, 02 cây, 01 điểm đến” (con lợn Móng Cái, con Bò thịt, con Tôm; cây Khoai lang, cây Dược liệu và điểm đến Khu du lịch Quốc gia Trà Cổ). 

Người dân phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu

Tập trung phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế ngành nông nghiệp, gắn với tăng thu nhập cho người dân, giải quyết tốt các vấn đề văn hóa, an sinh xã hội, môi trường nông thôn.

Huy động mọi nguồn lực, thu hút đầu tư, tăng cường hợp tác quốc tế, đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM mới nâng cao, NTM kiểu mẫu, trong đó tiếp tục “lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”, huy động đóng góp đảm bảo sự đồng thuận, ủng hộ cao của Nhân dân; đa dạng hóa các nguồn vốn huy động (bằng tiền, đất đai, công lao động, vật liệu, máy móc, thiết bị…).

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; củng cố đội ngũ cán bộ, đảng viên, tăng cường sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân và thế trận lòng dân khu vực nông thôn

Sau hơn 14 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), với tinh thần chủ động, quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền Thành phố; chương trình xây dựng NTM đã đạt được những kết quả toàn diện.

NTM Hải Xuân, Móng Cái hôm nay 

Trên nền tảng của kết quả toàn diện, Nghị quyết "Về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thành phố Móng Cái đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" của BTV Thành ủy Móng Cái đã đặt chương trình này trong mối quan hệ tổng thể biện chứng thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bám sát chủ trương “phát triển kinh tế là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững”, góp phần kết nối mạnh mẽ giữa khu vực nông thôn với đô thị, giữa sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị với trung tâm dịch vụ, thương mại, công nghiệp, cảng biển, logistics, hướng tới xây dựng thành phố Móng Cái trở thành đô thị loại I vào năm 2030.  

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...