Một số quy định phòng chống tội phạm lĩnh vực tài nguyên và môi trường

24/12/2021 14:21

Thực hiện Quyết định 3057/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của UBND Tỉnh Quảng Ninh về việc phân bổ đợt 3 kinh phí phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy, tội phạm, mại dâm, mua bán người năm 2021,

Sở Tài nguyên và Môi trường đã biên soạn Tờ gấp tuyên truyền, phòng chống tội phạm: “Một số quy định phòng chống tội phạm lĩnh vực tài nguyên và môi trường”.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các cơ quan, tổ chức và các cá nhân liên quan trên địa bàn để biết và thực hiện./

Thông tin các quy định như sau: 

Loading...