Nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân ở thành phố Móng Cái

24/05/2023 14:23
Cùng với tập trung phát triển KT-XH, những năm qua TP Móng Cái luôn chú trọng tới bảo đảm an sinh xã hội bằng việc triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ đời sống và phát triển sản xuất, qua đó, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, chỉ số “hạnh phúc” của Nhân dân ngày càng được nâng cao.

Thời gian qua, đặc biệt là sau nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Thành phố Móng Cái đã luôn duy trì tốt sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, nhất là những khó khăn mới có tính đặc thù chưa có tiền lệ, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ các chỉ tiêu, nhiệm vụ. 

Móng Cái giữ vững thành quả “điểm sáng” trong công tác phòng chống dịch Covid-19

Trong đó, đối với công tác đảm bảo an sinh xã hội, Móng Cái đạt kết quả nổi bật là: Giữ vững thành quả “điểm sáng” trong công tác phòng chống dịch Covid-19, nhất là đã sáng tạo thiết lập, thực hiện “vùng xanh an toàn”, duy trì tốt “mục tiêu kép”, giữ vững địa bàn an toàn để "phát triển trong trạng thái bình thường mới"; Tích cực lập, trình Thủ tướng Chính phủ duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040 với tầm nhìn mới - chiến lược, mở ra định hướng phát triển không gian đô thị hiện đại, khai thác hiệu quả lợi thế so sánh về địa kinh tế, chính trị; quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch sử dụng đất đảm bảo “đi trước, mở đường” làm cơ sở quản lý, thu hút đầu tư, phát triển Thành phố; Quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư lớn và đảm bảo tiến độ thi công các dự án - công trình trọng điểm; Tập trung tháo gỡ, cơ bản giải quyết xong những tồn tại, phức tạp kéo dài về đất đai do lịch sử để lại, tạo sự đồng thuận, phấn khởi trong Nhân dân; khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế, vi phạm đã được chỉ ra tại các Kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán; Kinh tế duy trì nhịp độ phát triển, các ngành kinh tế mũi nhọn (thương mại, xuất nhập khẩu, du lịch, dịch vụ,...) tăng trưởng ổn định - tăng bình quân 5%/năm; Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện, xây dựng nền hành chính minh bạch, “liêm chính, vì dân phục vụ”; Văn hoá - xã hội có chuyển biến tích cực, công tác y tế, giáo dục - đào tạo, an sinh xã hội được quan tâm: Thành phố không còn hộ nghèo, đời sống vật chất và tinh thần, chỉ số “hạnh phúc” của Nhân dân ngày càng được nâng cao; Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Qua 2,5 năm, tổng thu ngân sách nhà nước trung bình trên địa bàn đạt 12% dự toán Tỉnh giao. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 7,7% so với giai đoạn 2015 – 2020.  Quy mô dân số đạt 109.703 người. Thành phố  tạo việc làm mới cho trên 3.500 lao động / năm . Tỷ lệ trường, lớp học được kiên cố hóa đạt 100%. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 97%. Thành phố chỉ còn 17 hộ thuộc diện bảo trợ xã hội. 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Ngân hàng chính sách xã hội TP Móng Cái thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với nông dân 

Bảo đảm an sinh xã hội luôn được TP Móng Cái xác định là nhiệm vụ quan trọng, thực hiện thường xuyên, liên tục trên nhiều lĩnh vực. Các chủ trương, nghị quyết chuyên đề gắn với thực hiện công tác an sinh xã hội bám sát yêu cầu thực tiễn địa phương và sự chỉ đạo chung từ cấp tỉnh luôn được chú trọng xây dựng, triển khai.

Cùng với việc thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, TP Móng Cái kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn hoá, con người, trong đó chú trọng công tác bảo tồn, phát huy và tôn vinh giá trị các di sản văn hóa; nâng cao chất lượng giáo dục, công tác y tế và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, từng bước nâng cao chất lượng đời sống người dân. 

Bí thư Thành ủy Hoàng Bá Nam thăm, động viên học sinh đồng bào dân tộc thiểu số Hải Sơn 

Năm 2023, TP Móng Cái xác định chủ đề công tác năm “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; chất lượng dịch vụ, thương mại, logistics và đời sống nhân dân”. Một trong những giải pháp được thành phố đề ra để thực hiện thành công chủ đề công tác năm, đó là tập trung nâng cao chất lượng đời sống vật chất và đời sống văn hóa tinh thần nhân dân theo các tiêu chí của “hạnh phúc”.

Theo đó, TP Móng Cái tập trung thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 10/6/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trên địa bàn thành phố”. Gắn kết chặt chẽ giữa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế với xây dựng, phát triển giàu bản sắc văn hóa và con người Móng Cái “Đoàn kết - Năng động - Sáng tạo - Văn minh - Thân thiện”, có khát vọng phát triển mạnh mẽ, xây dựng quê hương Móng Cái giàu đẹp, phồn vinh. Thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa cơ sở nhất là các xã miền núi, vùng xa, hải đảo. Rà soát, ưu tiên quy hoạch quỹ đất phục vụ cho phát triển giáo dục, văn hóa, thể thao giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; phát huy hiệu quả việc quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao sau đầu tư; đẩy mạnh các phong trào thể dục, thể thao quần chúng. Quan tâm chăm lo phát triển giáo dục, y tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Người dân được hưởng lợi từ các chương trình an sinh 

Đồng chí Hồ Quang Huy, Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái cho biết thêm: để nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, thành phố Móng Cái ưu tiên dành các nguồn vốn chủ yếu đầu tư cho hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, thông tin, nước sinh hoạt, quy hoạch dân cư. Các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội kết hợp chặt chẽ với đảm bảo quốc phòng - an ninh; triển khai hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền, an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; quốc phòng- an ninh được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Hoạt động đối ngoại có bước phát triển mới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển. 

Đến nay, thành phố Móng Cái đã sớm hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới; trong đó, xã Hải Sơn đạt chuẩn nông thôn mới, xã Bắc Sơn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo bộ tiêu chí giai đoạn 2016 - 2020. Thành phố đã hoàn thành Chương trình 135, hoàn thành mục tiêu Đề án 196.

Chủ tịch UBND TP Móng Cái nhấn mạnh: việc quan tâm, chăm lo, hỗ trợ người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo trên địa bàn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự, thu hẹp dần khoảng cách chênh lệch giữa các vùng miền; đồng thời, mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả từ sự phát triển của thành phố.

Chỉ số “hạnh phúc” của Nhân dân ngày càng được nâng cao

Từ nay đến cuối năm 2023 và nửa cuối nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ, chính quyền thành phố Móng Cái tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng đời sống vật chất và văn hóa tinh thần cho người dân theo các tiêu chí của "hạnh phúc"; gắn kết chặt chẽ giữa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế với xây dựng, phát triển giàu bản sắc văn hóa; rà soát, ưu tiên quy hoạch quỹ đất phục vụ cho phát triển giáo dục, văn hóa, thể thao.

Đảng bộ, chính quyền thành phố Móng Cái tiếp tục quan tâm, chăm lo phát triển giáo dục, y tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động, nhất là lao động trẻ, lao động là người dân tộc thiểu số; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, nhất là khu vực miền núi, vùng xa, hải đảo…

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...