Banner tin

Ngành Văn hóa Thông tin: Không ngừng lớn mạnh toàn diện

Trong 72 năm qua, lịch sử xây dựng và phát triển của Ngành Văn hóa Thông tin luôn gắn chặt với lịch sử đấu tranh cách mạng và phát triển của thành phố Móng Cái. Trải qua chặng đường đầy khó khăn và thử thách, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Thành ủy – HĐND - Ủy ban nhân dân thành phố, sự phối hợp của các đơn vị, địa phương, ngành Văn hóa Thông tin đã không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển của Thành phố trong mỗi thời kỳ lịch sử.

 

Gắn biển chào mừng 50 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh tại Sa Vĩ

Năm 1946, Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh Hải Ninh ở Móng Cái được thành lập đã nhanh chóng thực hiện các chính sách của Việt Minh, tiến hành xây dựng chính quyền từ huyện đến cơ sở và đề ra các biện pháp kinh tế, văn hóa, xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc Mỹ, ngành Văn hóa Thông tin đã thực hiện nhiệm vụ quan trọng là động viên toàn dân, toàn quân chiến đấu chống lại đế quốc xâm lược; Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, khơi dậy tinh thần yêu nước và cách mạng của nhân dân, kịp thời phản bác luận điệu tuyên truyền phản động và âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Tính đến năm 1960, toàn huyện có 20 Ban thông tin tuyên truyền với sự tham gia của 221 người và 28 cán bộ phụ trách, 20 đội văn nghệ, 917 chòi phát thanh tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam…

Móng Cái đón khách du lịch thứ 1 triệu

Bước vào thời kỳ đổi mới, ngành Văn hóa – Thông tin chuyển từ công tác tuyên truyền phục vụ chiến đấu sang thời kỳ mới, đó là cổ vũ, động viên nhân dân chung sức bảo vệ thành quả của cách mạng, tích cực vào công cuộc đổi mới, kiến thiết nước nhà, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Đến năm 2000, thị xã có trên 50 % gia đình được công nhận gia đình văn hóa, các hoạt động văn học nghệ thuật có nhiều khởi sắc, chi hội văn học nghệ thuật miền đông được thành lập thu hút trên 100 hội viên tham gia; Phong trào văn nghệ quần chúng hoạt động sôi nổi, chất lượng nghệ thuật ngày càng được nâng cao. Các tệ nạn xã hội và hủ tục lạc hậu dần bị loại bỏ….

Ngày 31/7/2007, Quốc hội nước CHXHCNVN khóa XII ban hành NQ số 01/2007/QH12, quyết định thành lập bộ VHTTDL trên cơ sở sát nhập Tổng cục du lịch, Tổng cục thể thao, tiếp nhận quản lý nhà nước về gia đình từ UB dân số, gia đình và trẻ em. Thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP, ngày 04/02/2008 của Chính phủ, phòng Văn hóa Thông tin thị xã Móng Cái được thành lập trên cơ sở sát nhập phòng Văn thể và bộ phận du lịch của phòng Thương mại du lịch.

Đón bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia hát nhà tơ

Từ năm 2008 đến nay, ngành Văn hóa – Thông tin Móng cái có 01 cơ quan chuyên môn (Phòng Văn hóa – Thông tin) và 01 đơn vị sự nghiệp (Trung tâm Truyền thông & Văn hóa). Trong những năm qua, ngành Văn hóa – Thông tin đã thực hiện tốt vai trò và chức năng tham mưu, thực hiện công tác quản lý Nhà nước về Văn hóa – Thông tin, thể thao, du lịch, gia đình, di sản văn hóa, công nghệ thông tin, bưu chính viễn thông... trên địa bàn; Góp phần không nhỏ vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của địa phương.

Đến nay, sự nghiệp Văn hóa – Thông tin của thành phố Móng Cái đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ, được Bộ VH-TT-DL, UBND tỉnh Quảng Ninh và các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh ghi nhận. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được quan tâm đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng và từng bước nâng cao chất lượng, thu hút được các tầng lớp nhân dân tham gia, phát huy vai trò là phong trào thi đua yêu nước rộng lớn, tác động tích cực đến việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; Các giá trị di sản văn hóa truyền thống được bảo tồn, phát huy. Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được đẩy mạnh. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao từng bước phát triển, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ các giá trị văn hóa, tinh thần của nhân dân.

TP Móng Cái đạt giải nhất toàn đoàn tại giải Vovinam thanh thiếu niên

Hoạt động du lịch từng bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Móng Cái là một trong những địa phương dẫn đầu về đón khách qua cửa khẩu Quốc tế; chất lượng dịch vụ (ăn uống; giải trí; mua sắm….) luôn được các doanh nghiệp quan tâm đầu tư; Công tác đầu tư công trình quảng bá phục vụ phát triển ngành du lịch được quan tâm trên nhiều phương diện, tập trung đầu tư cho các công trình hạ tầng và dịch vụ chất lượng cao. Hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về du lịch Móng Cái được đẩy mạnh thông qua việc biên tập và giới thiệu hình ảnh, tiềm năng và các sản phẩm DL của Móng Cái trên các phương tiện thông tin, trên cổng thông tin điện tử và webside du lịch của Thành phố.

Công tác quản lý hoạt về động thông tin và truyền thông được thắt chặt ở tất cả các lĩnh vực. Mạng lưới viễn thông đảm bảo thông suốt phục vụ sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp Ủy Đảng, Chính quyền góp phần phát triển KTXH, đảm bảo ANQP, phòng chống thiên tai; Công tác quản lý nhà nước về CNTT được tăng cường, hoạt động ứng dụng CNTT được đẩy mạnh trong các cơ quan nhà nước Thành phố; Hoạt động báo chí, truyền hình đi vào ổn định, nề nếp có hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc định hướng dư luận, phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế; Các dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoạt động ổn định, phục vụ nhanh chóng, kịp thời, an toàn...

Khai trương dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Kế thừa và tiếp nối những thành quả chiến đấu, lao động, sáng tạo của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ, nghệ sỹ ngành văn hóa thông tin qua các thời kỳ, những người làm công tác văn hóa – thông tin hôm nay đang nỗ lực phát huy tinh thần quyết tâm, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, phấn đấu đưa sự nghiệp phát triển VH-TT-DL của thành phố Móng Cái nên một tầm cao mới. Thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng văn hóa, con người Móng Cái phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, là động lực của sự phát triển bền vững của Thành phố, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc quê hương, đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

Tin cùng chuyên mục

Phát động phối hợp các lực lượng trong công tác tuần tra phòng, chống tôi phạm, đảm bảo an ninh trật tự

Phát động phối hợp các lực lượng trong công tác tuần tra phòng, chống tôi phạm, đảm bảo an ninh trật tự


Giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa Ủy ban Kiểm tra Thành phố Móng Cái (Việt Nam) với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đông Hưng (Trung Quốc)

Giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa Ủy ban Kiểm tra Thành phố Móng Cái (Việt Nam) với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đông Hưng (Trung Quốc)


Đồng chí Ngô Hoàng Ngân- Bí thư Thành ủy Móng Cái kiểm tra thực địa một số công trình tại xã đảo Vĩnh Trung - Vĩnh Thực

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân- Bí thư Thành ủy Móng Cái kiểm tra thực địa một số công trình tại xã đảo Vĩnh Trung - Vĩnh Thực


Cụm thi đua số 2 ngành Tổ chức-Xây dựng Đảng tổng kết công tác năm 2017

Cụm thi đua số 2 ngành Tổ chức-Xây dựng Đảng tổng kết công tác năm 2017


Phường Trần Phú: Chỉnh trang đô thị từ công tác xã hội hoá

Phường Trần Phú: Chỉnh trang đô thị từ công tác xã hội hoá


Phình Hồ đang rực rỡ hơn

Phình Hồ đang rực rỡ hơn


Tổng kết công tác bảo vệ môi trường năm 2017

Tổng kết công tác bảo vệ môi trường năm 2017


Tiêu hủy 138 kg lưới và dụng cụ bẫy chim trời

Tiêu hủy 138 kg lưới và dụng cụ bẫy chim trời


Diễn tập thực binh PCTT&TKCN khu vực hải đảo

Diễn tập thực binh PCTT&TKCN khu vực hải đảo


Điện lực Thành phố Móng Cái tổ chức tháng “Tri ân khách hàng”

Điện lực Thành phố Móng Cái tổ chức tháng “Tri ân khách hàng”


Những cam kết mạnh mẽ cho phát triển bền vững

Những cam kết mạnh mẽ cho phát triển bền vững


Hoạt động ngoại khóa “Tìm hiểu di sản văn hóa địa phương”

Hoạt động ngoại khóa “Tìm hiểu di sản văn hóa địa phương”


Khu Hồng Kỳ, Phường Ninh Dương khởi công xây dựng đường dân sinh

Khu Hồng Kỳ, Phường Ninh Dương khởi công xây dựng đường dân sinhHội thi Kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Hội thi Kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3