Ngày hội Gia đình Việt Nam 2023

25/06/2023 08:59
Tôn vinh giá trị văn hóa gia đình tại Ngày hội Gia đình Việt Nam 2023 của Cơ quan phường và Công an phường Hải Hoà

Chào mừng kỷ niệm 22 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28-6), ngày 24/6 Cơ quan phường phối hợp với Công an phường tổ chức “Ngày hội Gia đình Việt Nam” năm 2023, nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt, đồng thời mở ra cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc hướng tới sự phát triển bền vững trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hoá.

Chương trình xuyên suốt nội dung từ giao lưu thể thao bóng đá, chương trình kỷ niệm Ngày hội gia đình Việt Nam, các hoạt động vui chơi trẻ em, vinh danh tặng quà các học sinh đạt thành tích năm học 2022-2023 và giao lưu chia sẻ giữa gia đình các thành viên cán bộ, công chức, NLĐ, chiến sĩ hai cơ quan, làm sâu sắc hơn mối quan hệ, tạo hiệu ứng lan toả tinh thần gia đình.

Phát biểu tại ngày hội gia đình 2023, Phó bí thư Đảng uỷ, Trưởng Khối, Chủ tịch Công đoàn Dương Quốc Hưng nhấn mạnh về vị trí, vai trò và tầm quan trọng trong việc xây dựng gia đình; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân đối với việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình, hướng đến “Xây dựng nhân cách con người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”; góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới. Đồng thời, tôn vinh, biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu, tạo điều kiện để các gia đình có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đặng Văn Cao
Loading...