Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XIV

20/12/2023 08:54
Sau 03 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 16 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023), HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình theo đúng kế hoạch đã đề ra. Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất biểu quyết thông qua 28 nghị quyết với sự tán thành của 100% đại biểu dự họp.

Trung tâm Truyền thông  và Văn hóa thành phố Móng Cái xin giới thiệu toàn văn một số Nghị quyết về cơ chế, chính sách, biện pháp điều hành, nổi bật của Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XIV:

(1) Nghị quyết số 176/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024. 

(2) Nghị quyết số 175/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 về việc quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập; quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã; phê duyệt bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2024.

(3) Nghị quyết số 177/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 về việc thông qua Quy định hệ số điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2024.

(4) Nghị quyết số 178/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 về phát triển thanh niên tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030.

(5) Nghị quyết số 179/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 về các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

(6) Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 quy định chính sách hỗ trợ một số đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

(7) Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã , tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2023-2025.

(8) Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 về việc quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

(9) Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 quy định mức chi đối với một số nội dung chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

(10) Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 quy định chính sách thu hút bác sỹ về làm việc tại một số đơn vị thuộc tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025.

(11) Nghị quyết số 29/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáp dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

(12) Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều đối với các tuyến đê do tỉnh Quảng Ninh quản lý.

(13) Nghị quyết số 31/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 v/v bãi bỏ Nghị quyết số 94/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thí điểm áp dụng một số chính sách đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh.

PV
Loading...