Nghị quyết HĐND kỳ họp thứ 12, khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026

03/11/2023 09:11

⇒ Nghị quyết 157 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố Móng Cái khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

⇒ Nghị quyết 158 về việc thông qua chương trình giám sát năm 2024 của HĐND thành phố Móng Cái khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

⇒ Nghị quyết 159 Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố Móng Cái khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 140/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của HĐND thành phố.

⇒ Nghị quyết 160 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố Móng Cái khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

⇒ Nghị quyết 161 về nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng cuối năm 2023

⇒ Nghị quyết 162 về việc phê duyệt fđiều chỉnh và hủy bỏ chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nguồn vốn ngân sách thành phố.

⇒ Nghị quyết 163 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách thành phố giai đoạn 2021 – 2025

⇒ Nghị quyết 164 về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Móng Cái năm 2022

⇒ Nghị quyết 165 về việc phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 từ nguồn kết dư ngân sách cấp thành phố năm 2022 chuyến sang năm 2023; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023.

⇒ Nghị quyết 166 thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách thành phố năm 2024

.
Loading...