Banner tin

Kỳ họp thứ 14 HĐND Thành phố khóa XX:

Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2019 đạt và vượt kế hoạch

Tiếp tục chương trình kỳ họp sáng nay 16/7, ngay sau bài phát biểu khai mạc của đồng chí Dương Văn Cơ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố - Chủ tọa kỳ họp, các đại biểu đã nghe đồng chí Vũ Văn Kinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố trình bày báo cáo tóm tắt về tình hình kinh tế-xã hội, công tác chỉ đạo điều hành của UBND Thành phố 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

 

Đồng chí Vũ Văn Kinh, Phó Bí thư Thảnh ủy, Chủ tịch UBND Thành phố thông qua báo cáo tóm tắt về tình hình KTXH, công tác chỉ đạo điều hành của UBND Thành phố 6 tháng đầu năm 2019

Báo cáo do đồng chí Vũ Văn Kinh, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND Thành phố trình bày khẳng định: Qua 6 tháng đầu năm thực hiện nhiệm vụ, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, một số chỉ tiêu chủ yếu tăng so với cùng kỳ. Kim ngạch XNK tăng 47%CK; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 18%CK; tổng khách du lịch tăng 4,5%, nộp NSNN về dịch vụ du lịch tăng 7%CK; Tổng thu NSNN tăng 11,8%CK, trong đó phần thu nội địa đạt tiến độ kế hoạch so với dự toán tỉnh giao và thành phố đã đề ra... Thực hiện Chủ đề công tác năm gắn với các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh được triển khai nghiêm túc ở các cấp, các ngành, góp phần thúc đẩy khu vực dịch vụ có bước phát triển đột phá. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, chỉnh trang đô thị, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công một số dự án, công trình trọng điểm được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đạt kết quả tích cực. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: môi trường kinh doanh du lịch đất đai, xây dựng, tài nguyên và bảo vệ môi trường được tăng cường.

Cùng với các chỉ tiêu về phát triển kinh tế thì lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được thực hiện đảm bảo đầy đủ, kịp thời; chất lượng giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thông tin, thể thao, nông thôn mới được nâng lên. Công tác thanh tra, tư pháp, dân tộc, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; an toàn giao thông được kiềm chế. Công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép; phòng chống thiên tai, dịch bệnh (trên cây trồng, vật nuôi, thủy sản), an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy,...được các ngành chức năng chủ động, kiểm tra, xử lý và kiểm soát tốt tình hình. Hoạt động đối ngoại, ngoại giao nhân dân tiếp tục được tăng cường, mở rộng. Công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền Thành phố đảm bảo bám sát chủ trương chỉ đạo của Tỉnh, BCH-BTV, Thường trực Thành ủy, HĐND Thành phố; chủ động, linh hoạt, kịp thời, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Kỷ cương, kỷ luật hành chính được tăng cường tại các cơ quan, đơn vị, xã, phường. Công tác phối hợp với các sở, ban ngành của tỉnh, các cơ quan đơn vị hữu quan trên địa bàn, các Ban xây dựng Đảng Thành ủy, khối MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội Thành phố được quan tâm thực hiện tốt, chất lượng phối hợp được nâng lên.

Kỳ họp thứ 14 - HĐND Thành phố khóa XX

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Thành phố xác định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tạo chuyển biến rõ nét trong cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp đảm bảo hiệu quả theo chủ trương chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh. Tăng cường quản lý, điều hành thu, chi ngân sách; phấn đấu hoàn thành và vượt 10% dự toán thu ngân sách Tỉnh giao; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đô thị; đất đai, GPMB; phát triển khoa học công nghệ; tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; Phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; Thực hiện tốt công tác thanh tra, tư pháp; tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, ngoại giao nhân dân; Xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương; Chú trọng nâng cao chất lượng chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân Thành phố với các Sở, ban ngành của Tỉnh, các Ban xây dựng Đảng Thành ủy, cơ quan Khối Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Lê Văn Ánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng, những đóng góp quan trọng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, đại biểu HĐND các cấp, cán bộ, đảng viên, cử tri và nhân dân thành phố vào sự phát triển kinh tế xã hội của Thành phố trong 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí khẳng định những kết quả đó bên cạnh sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết nhất trí, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn Thành phố, còn có có vai trò quan trọng của HĐND Thành phố, trong hoạt động có nhiều đổi mới, phát huy vai trò trong công tác giám sát, nội dung phát sinh giữa 02 kỳ họp được giải quyết kịp thời, đúng quy định, đáp ứng mục tiêu phát triển của Thành phố.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thảnh ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng nêu rõ những bài học kinh nghiệm rút ra từ những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế. Đồng chí đề nghị kỳ họp cần tập trung thảo luận, phân tích rõ nguyên nhân; từ đó đề xuất những giải pháp tích cực, kịp thời, tạo quyết tâm chính trị cao hơn để vượt qua khó khăn, thách thức nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019 đã đề ra.

Để phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 đã đề ra, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị HĐND Thành phố, các cấp, các ngành, xã, phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt một số nội dung như: Thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trong các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh có liên quan; quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, đồng thời rà soát tiến độ, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế xã hội giai đoạn 2015 – 2020. Rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ thiếu; triển khai các chủ trương chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy Quảng Ninh về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Về phát triển kinh tế xã hội, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thương mại biên giới; tháo gỡ, giải quyết khó khăn trong việc xuất khẩu thủy sản. Chỉ đạo quyết liệt trong quản lý, điều hành thu, chi ngân sách phấn đấu đạt mức thu cao nhất. Tập trung hoàn thiện các quy hoạch của Thành phố để làm cơ sở triển khai thực hiện các dự án lớn trên địa bàn, thu hút các nhà đầu tư đến với Móng Cái; tập trung công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là không để xảy ra tình trạng vi phạm về đất đai, xây dựng, quy hoạch, trật tự đô thị, vị phạm trong khai thác tài nguyên khoáng sản; hoàn thành cấp giấy chứng nhận QSD đất lâm nghiệp cho nhân dân; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ nuôi trồng thủy, hải sản, cho các cơ sở tôn giáo và các cơ quan, đơn vị theo quy định. Đảm bảo công tác quốc phòng – an ninh; thường xuyên duy trì hoạt động tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình nội biên, ngoại biên; thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép, phòng cháy chữa cháy; quan tâm hơn nữa công tác an ninh trật tự; tập trung tăng cường kỷ luật kỷ cường hành chính, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu HĐND thành phố cần phát huy những kết quả đã đạt được, nâng cao hơn nữa chất lượng thảo luận kỹ nội dung các nghị quyết HĐND thành phố dự kiến ban hành; tập trung chất vấn, trả lời chất vấn theo hướng tập trung vào các vấn đề cử tri đang quan tâm; giám sát việc giải quyết các kiến nghị của người dân của bộ máy chính quyền các cấp. Từ đó sẽ tiếp tục là cơ sở, tiền đề quan trọng trong việc triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong năm 2019, tạo đà để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII đã đề ra.

Tin cùng chuyên mục

Đại hội chi bộ Văn phòng Thành ủy lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2022

Đại hội chi bộ Văn phòng Thành ủy lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2022


Đặc sắc văn hóa chợ vùng biên

Đặc sắc văn hóa chợ vùng biên


Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Thành ủy

Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Thành ủy


Khen thưởng đột xuất Đồn Biên phòng cửa khẩu Vạn gia vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh khai thác thủy hải sản trái phép

Khen thưởng đột xuất Đồn Biên phòng cửa khẩu Vạn gia vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh khai thác thủy hải sản trái phép


Triển khai công tác nội chính năm 2020

Triển khai công tác nội chính năm 2020


Mang Tết ấm đến hội viên cựu chiến binh khó khăn

Mang Tết ấm đến hội viên cựu chiến binh khó khăn


Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Ánh chúc Tết các đơn vị, doanh nghiệp

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Ánh chúc Tết các đơn vị, doanh nghiệp


Móng Cái chủ động thực hiện tốt công tác phòng dịch viêm phổi cấp do Corona virut mới

Móng Cái chủ động thực hiện tốt công tác phòng dịch viêm phổi cấp do Corona virut mới


Chủ tịch UBND TP Móng Cái thăm, chúc Tết các hộ dân khe Bà Dẩu

Chủ tịch UBND TP Móng Cái thăm, chúc Tết các hộ dân khe Bà Dẩu


Hòa Lạc bình yên, rạng rỡ đón chào Xuân Canh Tý

Hòa Lạc bình yên, rạng rỡ đón chào Xuân Canh Tý


Công an Móng Cái tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn trước, trong và sau Tết Canh Tý 2020

Công an Móng Cái tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn trước, trong và sau Tết Canh Tý 2020


THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI - XUÂN CANH TÝ 2020 CỦA THÀNH ỦY, HĐND, UBND, UBMTTQ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI - XUÂN CANH TÝ 2020 CỦA THÀNH ỦY, HĐND, UBND, UBMTTQ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI


Sơn lại vạch phân quản cầu Bắc Luân I và cầu phao

Sơn lại vạch phân quản cầu Bắc Luân I và cầu phao


Công an TP Móng Cái bắt đối tượng cho vay nặng lãi

Công an TP Móng Cái bắt đối tượng cho vay nặng lãi


Bánh chưng xanh ấm tình quân dân địa đầu Đông Bắc

Bánh chưng xanh ấm tình quân dân địa đầu Đông Bắc