Những lợi ích khi cá nhân thực hiện đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin đăng ký thuế qua Cổng dịch vụ công Quốc gia có kết nối với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư

PV
Tweet