ỦY BAN MTTQ TỈNH QUẢNG NINH

Niêm yết công khai kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đề nghị công nhận tỉnh Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2022

21/09/2023 10:48
.

Tệp đính kèm


Loading...