Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Phổ biến giáo dục pháp luật

STT

Thủ tục hành chính

Tên lĩnh vực

Mức độ

Tiếp nhận tại TTHCC

1

Công nhận báo cáo viên pháp luật cấp huyện

Phổ biến giáo dục pháp luật

4

2

Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp huyện

Phổ biến giáo dục pháp luật

4

 

Loading...