Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Phổ biến giáo dục pháp luật

28/07/2020 16:19

STT

Thủ tục hành chính

Tên lĩnh vực

Mức độ

Tiếp nhận tại TTHCC

1

Công nhận báo cáo viên pháp luật cấp huyện

Phổ biến giáo dục pháp luật

4

2

Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp huyện

Phổ biến giáo dục pháp luật

4

 

Loading...