Chào mừng kỷ niệm 10 thành lập TP. Móng Cái

Phòng Dân tộc

I. Địa chỉ, số điện thoại, fax:

            - Địa chỉ: Đường Hữu Nghị, phường Hoà Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

            - Số điện thoại: 033.3770.815.

            - Số fax: 033.3770.815.

II. Chức năng, nhiệm vụ:

            Tại Quyết định số 2902/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2011 của UBND thành phố Móng Cái quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng Dân tộc thành phố Móng Cái như sau: 

1. Vị trí, chức năng:

- Phòng Dân tộc là cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố, có chức năng tham mưu, giúp UBND Thành phố quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn, chịu sự quản lý toàn diện, trực tiếp của UBND Thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Dân tộc tỉnh.

- Phòng Dân tộc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Chủ trì xây dựng và trình Uỷ ban nhân dân Thành phố:

- Dự thảo các quyết định, chỉ thị, kế hoạch 5 năm, hàng năm, chính sách, chương trình, dự án, đề án thuộc lĩnh vực công tác dân tộc; nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn.

- Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về công tác dân tộc trên địa bàn.

2.2 Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; công tác định canh, định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc; vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2.3. Thường trực giúp UBND Thành phố tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, dự án, đề án, mô hình thí điểm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ ổn định cuộc sống đối với đồng bào dân tộc thiểu số; theo dõi, tổng hợp, sơ kết, tổng kết và đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc; tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp thích hợp để giải quyết các vấn đề xoá đói, giảm nghèo, định canh, định cư, đối với đồng bào dân tộc thiểu số và các vấn đề dân tộc khác trên địa bàn.

2.4. Tham mưu giúp UBND thành phố tổ chức tiếp đón, thăm hỏi, giải quyết các nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số theo chế độ chính sách và quy định của pháp luật; định kỳ tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số của Thành phố theo hướng dẫn của Uỷ ban nhân dân tỉnh; lựa chọn đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói, giảm nghèo, giữ gìn an ninh, trật tự và gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

2.5. Thực hiện công tác thông tin, lưu trữ phục vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc theo chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

2.6. Kiểm tra việc thực hiện chính sách, chương trình, dự án và các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực công tác dân tộc theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân Thành phố.

2.7. Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc trên địa bàn và nhiệm vụ được giao theo quy định của Uỷ ban nhân dân thành phố, Ban dân tộc tỉnh.

2.8. Quản lý tổ chức, biên chế; thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và các chế độ, chính sách khác đối vưói cán bộ, công chức, viên chức của người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân Thành phố.

2.9. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND Thành phố.

2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao hoặc theo quy định của pháp luật.

III. Danh sách lãnh đạo:

 

Đ/c: Phạm Thị Huyên

Phó Trưởng phòng

 

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học ngữ văn

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Email: phongdantocmc@gmail.com

- Số điện thoại: 0333.770.815

Description: http://mongcai.gov.vn/upload/Chi%20huyen_Phong%20dan%20toc.JPG