Phòng Giao dịch ngân hàng chính sách xã hội thành phố Móng Cái kiểm tra hoạt động tín dụng chính sách tại xã Hải Xuân

28/05/2024 15:09
Ngày 28/05/2024, Tổ kiểm tra hoạt động tín dụng chính sách của PGD Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố Móng Cái do đồng chí Đào Trọng Thu - Tổ trưởng tín dụng làm trưởng đoàn đã làm việc và đánh giá tình hình thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi tại xã Hải Xuân. Tham gia cùng đoàn kiểm tra có các đồng chí Cán bộ tín dụng NHCSXH. Về phía xã, có sự tham gia của 03 Hội đoàn thể nhận ủy thác, các tổ trưởng tổ TK&VV trên địa bàn xã

Đến thời điểm kiểm tra, xã Hải Xuân đã đạt được một số kết quả về hoạt động tín dụng chính sách. Cụ thể:

Về dư nợ tín dụng: Xã Hải Xuân đang thực hiện cho vay 4 chương trình tín dụng. Đến ngày 14/05/2024 tổng dư nợ là 20.973 triệu đồng/khách hàng; nợ quá hạn 0 triệu đồng, chiếm 0%/tổng dư nợ; nợ khoanh 0 triệu chiếm: 0%/tổng dư nợ.

Đối với Hoạt động của Tổ TK&VV: Tổng số 14 TK&VV 100% tổ được xếp loại tốt trong cả năm; Việc thành lập Tổ TK&VV đảm bảo đúng quy định; thực hiện nhiệm vụ theo đúng Quy chế hoạt động của Tổ TK&VV, Hợp đồng ủy nhiệm ký kết với ngân hàng; Việc lưu trữ và sắp xếp hồ sơ theo đúng văn bản 3920/NHCS-TDNN ngày 10/05/2023. 

Đối với hoạt động của Hội đoàn thể nhận uỷ thác: Thực hiện tốt các nội dung công việc đã ký kết tại Hợp đồng ủy thác đã ký kết giữa NHCSXH với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác; Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm và tổ chức thực hiện đảm bảo số lượng, chất lượng theo quy định (kiểm tra các món vay mới giải ngân và kiểm tra định kỳ hàng năm); Phối hợp trực giao dịch với ngân hàng tại Điểm giao dịch, xử lý các khoản nợ đến hạn, quá hạn, nợ bị rủi ro, khách hàng chuyển hoặc bỏ đi khỏi nơi cư trú (nếu có) thực hiện tốt các giải pháp củng cố nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, hoạt động Tổ TK&VV; Phối hợp tập huấn hằng năm cho Ban quản lý Tổ TK&VV về nghiệp vụ ủy nhiệm, các cơ chế, chính sách tín dụng và văn bản mới; Công tác lưu giữ, sắp xếp hồ sơ hoạt động ủy thác theo đúng quy định.

Qua kiểm tra 03 Hội đoàn thể, các tổ TK&VV, và đối chiếu trực tiếp tại các hộ vay cho thấy: các hộ vay vốn đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích xin vay; khi vay vốn được tham dự họp bình xét công khai dân chủ; hộ vay không phải nộp bất kỳ khoản phí nào để được vay vốn; Hàng tháng nộp tiền lãi, tiền gửi tiết kiệm và lưu giữ biên lai tương đối đầy đủ khi tổ trưởng thu tiền; Hộ vay cơ bản nắm được các chủ trương chính sách về tín dụng chính sách, đối tượng được thu hưởng các chương trình và vốn tại NHCSXH; biết được quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia sinh hoạt tại tổ TK&VV… Việc lưu giữ hồ sơ tại tổ tương đối đầy đủ, hồ sơ được sắp xếp theo thời gian và được kẹp theo từng loại khác nhau; Quy trình thành lập tổ TK&VV:  Tổ vay vốn được thành lập đúng quy định, được UBND xã phê duyệt cho phép hoạt động; tổ được thành lập theo đúng địa bàn thôn xóm; số thành viên của tổ không vượt mức quy định. Ban quản lý tổ có 02 người theo Quyết định 15/QĐ-HĐQT ngày 05/3/2013. Nhiệm vụ các thành viên của tổ được phân công đầy đủ; Tổ trưởng tham gia giao ban với NHCSXH, Hội cấp xã vào ngày giao dịch hàng tháng đầy đủ; Việc bình xét đối tượng thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi dựa trên nguyên tắc công khai dân chủ và đúng đối tưởng theo quy định của Nhà nước; Về việc chấp hành thu lãi, tiết kiệm, nợ gốc: Hàng tháng tổ trưởng thực hiện việc thu lãi, thu tiết kiệm và nộp vào Ngân hàng đầy đủ. Khi thu có sử dụng biên lai phát cho hộ vay, cho hộ vay ký vào mẫu 13/TD; Đối với nợ đến hạn: Khi có thông báo của Ngân hàng tổ trưởng gửi thông báo cho hộ vay kịp thời, thường xuyên đôn đốc và hướng dẫn hộ vay mang tiền đến điểm giao dịch xã để thanh toán. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như việc lưu giữ chưa đầy đủ phiếu kiểm tra sửu dụng vốn trong vòng 30 ngày sau khi giải ngân (các tổ được kiểm tra); Các tổ chưa thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt tổ bình xét cho vay theo định kỳ.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đào Trọng Thu - Trưởng Đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của xã Hải Xuân trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện hoạt động tín dụng chính sách. Trong thời gian tới đề nghị Hội đoàn thể nhận ủy thác cần tăng cường công tác giám sát đối tượng vay; phối hợp và phát huy tốt hơn vai trò tổ chức chính trị xã hội nhận uỷ thác để tăng cường hiệu quả chương trình tín dụng chính sách; có giải pháp xử lý những tồn tại ở cơ sở (lãi tồn đọng, huy động tiết kiệm…) tránh để nợ quá hạn phát sinh. Đối với địa phương cần thường xuyên rà soát nhu cầu vay vốn các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Đặc biệt là chương trình hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và đảm bảo các hộ có nhu cầu đủ điều kiện đều phải được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi và nâng mức cho vay. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chế độ chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước đối với cận nghèo và các đối tượng chính sách. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng vốn vay, chấp hành nghiêm túc việc trả nợ gốc và lãi theo quy định, đảm bảo hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, phát huy hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách mang lại, nâng cao đời sống cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn./.

Thu Hà
Loading...