Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH TP Móng Cái: Địa chỉ tin cậy đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn

28/06/2022 18:31
Qua 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) TP Móng Cái đã quyết liệt triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi, đáp ứng nhu cầu vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách, qua đó, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH TP Móng Cái: Địa chỉ tin cậy đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Ảnh: Hải Ninh

Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố Móng Cái thuộc chi nhánh tỉnh Quảng Ninh được thành lập theo quyết định số 547/QĐ- HĐQT ngày 10/05/2003 của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội. Trải qua 20 năm thành lập và phát triển đến nay, NHCSXH Thành phố Móng Cái luôn là địa chỉ tin cậy đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố. Từ nguồn vốn ưu đãi nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo đã mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình kinh tế gia trại, trang trại vươn lên thoát nghèo bền vững qua đó, nâng cao tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường, nhiều học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được đến trường, tiếp cận tri thức mới để trang bị cho mình kiến thức, hành trang vào cuộc sống, xây dựng quê hương giàu đẹp…

Sau 20 năm hoạt động NHCSXH thành phố Móng Cái đã luôn bám sát các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, là người bạn đồng hành cùng nhân dân góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo tại địa phương. Tính đến 31/12/2021. Thành phố Móng Cái chỉ còn số hộ nghèo là 17 hộ, chiếm 0,07%, hộ cận nghèo là 132 hộ, chiếm 0,51%. 

Với chức năng triển khai các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn trong đó, thực hiện các hoạt động nghiệp vụ về huy động vốn; cho vay và các dịch vụ Ngân hàng theo quy định tại điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội; Nhận ủy thác cho vay ưu đãi của chính quyền địa phương, các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị- xã hội, các hiệp hội, các hội, các tổ chức phi Chính phủ, các cá nhân trong và ngoài nước. Kiểm tra, giám sát việc vay vốn của các tổ chức, cá nhân; việc thực hiện hợp đồng ủy thác của các đơn vị nhận ủy thác và thực hiện huy động vốn, bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Móng Cái thực hiện cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn bằng đồng Việt Nam đối với các đối tượng được quy định tại nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác cũng như thực hiện các dịch vụ ngân hàng. 

Đồng chí Nguyễn Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND TP; Trưởng Ban đại diện HĐQT chỉ đạo công tác của phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội

Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội TP luôn làm tốt công tác tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương trong việc triển khai nguồn vốn tín dụng chính sách trong công tác quản lý và điều hành kế hoạch nguồn vốn tại đơn vị, trong đó tham mưu tốt cho Thành ủy, HĐND,UBND thành phố trong việc triển khai chỉ thị 40/CT-TW và Quyết định 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Kế hoạch triển khai chỉ thị 40/CT-TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư trung ương đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tín dụng chính sách. Kết quả đến nay UBND thành phố đã bố trí 12.032 triệu đồng ủy thác qua NHCSXH thành phố để cho vay các chương trình tín dụng chính sách. UBND thành phố  đã bố trí địa điểm thuận lợi và hỗ trợ tối đa các nguồn lực để NHCSXH thành phố xây dựng trụ sở với diện tích 1.442m tại trung tâm thành phố, thuận tiện trong việc triển khai tín dụng chính sách và công tác huy động vốn.

Từ năm 2003, sau khi thành lập NHCSXH Thành phố Móng Cái nhận bàn giao 2 chương trình tín dụng với số dư 12.607 triệu đồng (cho vay hộ nghèo 12.868 triệu đồng từ Ngân hàng phục vụ người nghèo và cho vay giải quyết việc làm 1.734 triệu đồng từ Kho bạc nhà nước Thành phố Móng Cái), qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, bằng những nỗ lực tập thể cán bộ NHCSXH Thành phố Móng Cái đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Chính phủ đã giao, chuyển tải vốn tín dụng chính sách của Chính phủ đến với hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn Thành phố Móng Cái vừa đảm bảo tốc độ tăng trưởng dư nợ (trung bình 13%/năm), vừa đảm bảo an toàn vốn cho nhà nước (tỷ lệ xấu  đến 31/5/2022 là 0,18%/tổng dư nợ). Trong đó nợ quá hạn là 0,07%. Tỷ lệ nợ khoanh là 0,11%

Đồng thời, đơn vị luôn bám sát kế hoạch tăng trưởng nguồn vốn huy động được cấp trên giao, chỉ đạo cán bộ bám sát các dự án đền bù giải phóng mặt bằng, bám sát địa bàn các xã và Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố để nắm danh sách, huy động tiền gửi từ dân cư. NHCSXH cùng tổ trưởng Tổ TK&VV và hội đoàn thể cơ sở tham gia tuyên truyền vận động khách hàng tham gia gửi tiền tiết kiệm dân cư, tham gia tiết kiệm gửi góp tại các điểm giao dịch xã. Hàng tháng chỉ đạo cán bộ rà soát những khách hàng vay vốn mà chưa gửi tiết kiệm, những tổ gửi tiết kiệm yếu kém để chấn chỉnh kịp thời. Chính vì vậy hàng năm chỉ tiêu huy động tiết kiệm của phòng giao dịch luôn đạt và vượt kế hoạch được giao, cụ thể đến 31/5/2022 sau 20 năm hoạt động nguồn vốn huy động của NHCSXH thành phố được trung ương cấp bù lãi suất đạt 71.842 triệu đồng hoàn thành 100% kế hoạch năm tăng 71.842 triệu đồng so với năm 2002, tăng 63.083 triệu đồng so với năm 2012. Trong đó tiền gửi qua tổ đạt 20.788 triệu đồng, tiền gửi dân cư và các tổ chức đạt 51.054 triệu đồng.

Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch đã được UBND tỉnh giao, Ban đại diện HĐQT - NHCSXH Thành phố Móng Cái đã cân đối nhu cầu, phân khai đến các xã, phường. Đồng thời, NHCSXH Thành phố Móng Cái đã phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường, các đoàn thể nhận ủy thác và người vay để hoàn thiện hồ sơ, giải ngân nhanh chóng, kịp thời các nguồn vốn được phân khai, vì vậy nguồn vốn không tồn đọng, các đối tượng chính sách được tạo mọi điều kiện thuận lợi để tiếp cận nguồn vốn vay, dư nợ tăng trưởng cao qua các năm. Nếu năm 2003, Ngân hàng CSXH Thành phố Móng Cái khi đi vào hoạt động nhận bàn giao 02 chương trình tín dụng là chương trình Cho vay hộ nghèo và chương trình cho vay giải quyết việc làm từ Ngân hàng Nông nghiệp và Kho bạc nhà nước thành phố với tổng dư nợ nhận bàn giao là: 12.471 triệu đồng, thì đến nay tổng dư nợ tại NHCSXH Thành phố Móng Cái đạt 268.460  triệu đồng, tăng 255.989 triệu đồng với 5.688 hộ vay còn dư nợ,

Tổng doanh số cho vay trong 20 năm đạt 1.148 tỷ đồng, cho 53.374 lượt hộ vay vốn; bình quân mỗi năm cho vay 57.400 triệu đồng; Tổng doanh số thu nợ trong 20 năm đạt: 912 tỷ đồng, doanh số thu nợ bình quân hàng năm là 45 tỷ đồng để cho vay quay vòng vốn, từ 02 chương trình cho vay năm 2003 đến nay đã triển khai thực hiện 11 chương trình tín dụng tại địa phương, nguồn vốn tín dụng góp phần tích cực giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố.Với 11 chương trình tín dụng chính sách đang triển khai kết hợp với công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyên ngư cũng được lồng ghép để tăng năng suất, hiệu quả, nhiều mô hình kinh tế địa phương được đẩy mạnh phát triển  Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần ổn định sản xuất, thực hiện mục tiêu giảm nghèo tại địa phương. Việc triển khai nguồn vốn tín dụng chính sách kịp thời với thủ tục cho vay đơn giản từ NHCSXH đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách dễ dàng tiếp cận nguồn vốn, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả góp phần xây dựng nông thôn mới, giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố trong năm 2021 từ 0,1% xuống 0,07%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 0,66% xuống 0,51%. Kết quả triển khai thực hiện các chương trình tín dụng đến 31/5/2022 tại đơn vi đạt 268.460 triệu đồng gồm cho vay hộ nghèo theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ dư nợ đến nay đạt 722 triệu đồng; Cho vay hộ cận nghèo đạt 1.505  triệu đồng; Cho vay chương trình hộ mới thoát nghèo đạt 15.951 triệu đồng; vay giải quyết việc làm theo Quyết định số 61/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đạt 156.850 triệu đồng; tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trưởng nông thôn theo Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg đạt 56.230 triệu đồng; vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/NĐ-CP đạt 25.797 triệu đồng; cho vay cơ sở giáo dục mầm non đạt: 80 triệu đồng; cho vay mua máy tính học tập trực tuyến đạt 110 triêu đồng, HSSV có hoàn cảnh khó khăn 60 triệu đồng, Hộ SXKD vùng khó khăn 10.155 triệu đồng và cho vay HTX 1.000 triệu đồng. Nợ xấu tính đến 31/5/2022 của đơn vị 501 triệu đồng, trong đó nợ quá hạn là 203 triệu đồng. Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ 0,08%, nợ khoanh là 298 triệu đồng. Tỷ lệ nợ khoanh trên tổng dư nợ 0,11%, hàng tháng khi hết phiên giao dịch xã, PGD luôn kiểm tra kết quả thu lãi trong tháng của 100% các điểm giao dịch, cùng cán bộ tín dụng quản lý địa bàn xã làm việc với chính quyền địa phương và các đơn vị ủy thác để đôn đốc hộ vay thực hiện đúng việc trả lãi hàng tháng theo cam kết đã ký với NHCSXH. 

Phòng giao dịch đang thực hiện phương thức quản lý vốn vay là ủy thác các công đoạn trong quy trình tín dụng cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách cho 04 tổ chức chính trị xã hội gồm: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu Chiến Binh, Đoàn thanh niên. Trong tổng số 11 chương trình tín dụng chính sách đang cho vay tại NHCSXH Thành phố Móng Cái, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện ủy thác 10 chương trình tín dụng với số dư nợ quản lý đến ngày 31/05/2022 là 266.199 triệu đồng, chiếm 99,1% dư nợ tại NHCSXH. Vốn vay được ủy thác qua 34 hội đoàn thể cấp xã, 159 tổ tiết kiệm.  Phòng giao dịch luôn xây dựng chương trình mục tiêu kế hoạch phối hợp cụ thể giữa NHCSXH với các tổ chức HĐT nhận ủy thác; Phối hợp tốt với hội đoàn thể các cấp trong công tác đào tạo, tập huấn nhằm củng cố và nâng cao kỹ năng quản lý vốn tín dụng chính sách cho hội đoàn thể cấp xã và Ban quản lý tổ TK&VV, thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, công tác đối chiếu và phân loại nợ định kỳ. Phối hợp với UBND các xã, phường xây dựng lịch đối chiếu nợ đến ngày 15/5/2022, đã đối chiếu đươc 17/17 xã với 5.511/5.511 khách hàng, đạt 100% hoàn thành vượt tiến độ được giao.

Hoạt động cho vay vốn tại phòng giao dịch NHCSXH TP Móng Cái

Bên cạnh đó, phối hợp xây dựng kênh dẫn vốn hiệu quả đến đối tượng thụ hưởng không qua tổ tiết kiệm và vay vốn và Điểm giao dịch tại xã, đây là đặc thù riêng của NHCSXH, toàn thành phố đặt 17/17 điểm giao dịch đặt tại trụ sở UBND các xã, phường. có 14/17 xã dặt điểm giao dịch cố định tại xã, 03 phường đặt điểm giao dịch tại trung tâm. Tại các điểm giao dịch xã NHCSXH đã công khai các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Việc mở các điểm giao dịch xã đã tác động hiệu quả tích cực đối với người dân nghèo thụ hưởng chế độ chính sách, giải quyết tốt các nghiệp vụ phát sinh tại điểm giao dịch, đảm bảo an toàn tài sản và con người. Qua diểm giao dịch xã người dân dễ dàng tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi, giảm bớt chi phí đi lại của nhân dân. Hiện nay, 100% các hộ vay vốn tín dụng ưu đãi trên địa bàn đều thông qua màng lưới hoạt động của các Hội đoàn thể với 159 tổ Tiết kiệm &VV vay vốn tại 100 thôn, bản, khu phố. Với mạng lưới họat động đến từng thôn, xóm, khu phố đã giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhận thức theo hướng tích cực nhất về chính sách ưu đãi của Nhà nước để thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của mình khi tham gia vay vốn tín dụng chính sách; Xây dựng kế hoạch phối hợp kiểm tra giám sát hàng năm hoạt động của Hội, đoàn thể cấp dưới và họat động của tổ TK&VV nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác không để xảy ra tình trạng xâm tiêu, chiếm dụng vốn hay những sai phạm nghiêm trọng trong quy trình cho vay và quản lý vốn vay.

Đồng chí Trần Hồng Khiết - Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH TP Móng Cái cho biết: “Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, NHCSXH TP Móng Cái tiếp tục đổi mới, phát triển hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn theo hướng ổn định và bền vững, gắn với việc phát triển các sản phẩm dịch vụ hiện đại hơn, phục vụ tốt hơn cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, bảo đảm 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đủ điều kiện, có nhu cầu đều được vay vốn. Đồng thời, bám sát chỉ đạo của cấp trên và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, thực hiện hiệu quả mô hình tổ chức và phương thức quản lý vốn tín dụng CSXH đặc thù; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động vay vốn; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, chấp hành nghiêm túc việc trả nợ gốc và lãi theo quy định qua đó, góp phần quan trọng trong việc thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Móng Cái”./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...