THÔNG TIN PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

Phòng Lao động - TB & XH

04/03/2014 11:32

1. Địa chỉ:  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Móng Cái

- Số nhà: 16 - Phố Võ Thị Sáu - Khu I - Phường Hoà Lạc - Thành phố Móng Cái.

- Điện thoại: 0203.3 881275.

- Hộp thư điện tử: phongldtbvxh.mc@quangninh.gov.vn

2. Chức năng - Nhiệm vụ:

+ Chức năng:

 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dânthành phố, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động việc làm, dạy nghề, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động, người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố và theo quy định của pháp luật.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

+  Nhiệm vụ :

 Trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm; đề án, chương trình trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; cải cách hành chính, xã hội hoá thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố dự thảo các văn bản về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được giao.

Giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các cơ sở bảo trợ xã hội, dạy nghề, giới thiệu việc làm, cơ sở giáo dục lao động xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn huyện theo phân cấp, ủy quyền.

 Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm, các công trình ghi công liệt sỹ.

Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ người có công và các đối tượng chính sách xã hội.

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách về lao động, người có công và xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chống lãng phí trong hoạt động lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.

Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố.

Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố giao hoặc theo quy định của pháp luật.

3. Danh sách lãnh đạo:

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO PHÒNG

           Đ/c: Nguyễn Đông Phong

- Chức vụ:       Trưởng phòng

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm Ngữ văn

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Số điện thoại: 0904.170.929 

- Email: nguyendongphong@quangninh.gov.vn

   

Đ/c: Trần Nguyên Ngọc 

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xã hội học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

-  Số điện thoại: 0989419863

- Email: trannguyenngoc.mc@quangninh.gov.vn

  

Đ/c: Nguyễn Hữu Toàn

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng 

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0343.013.688

- Email: nguyenhuutoan@quangninh.gov.vn


DANH SÁCH CHUYÊN VIÊN PHÒNG

Đồng chí: Trần Thị Hằng

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị nhân lực      

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại liên lạc: 0974.080936

- Email: tranhanglđxh2gmail.com

Đồng chí: Lê Thị Hồng Xuân

- Chức vụ: Kế toán viên

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý kinh doanh

- Số điện thoại liên lạc: 0976.152.888

- Email: lethihongxuan.mc@gmail.com

Đồng chí: Đào Việt Trung

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại liên lạc: 0912.606.108

- Email: viettrung78@gmail.com

Đồng chí: Trần Hải Ninh

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa Dân tộc

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0977.688.331

- Email: tranhaininh@quangninh.gov.vn


Trung tâm TT và VH
Loading...