Thông tin phòng ban chuyên môn

Phòng Quản lý đô thị

1. Địa chỉ, số điện thoại; Fax:

- Tầng 3 - khu liên cơ quan- 36 - đường Hữu Nghị- phường Hòa Lạc-  thành phố Móng Cái;

- Điện thoại:  02033.881.301;

- Fax: 02033.772.088.

2. Chức năng nhiệm vụ.

- Phòng Quản lý đô thị là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Móng Cái, có chức năng tham mưu giúp UBND thành phố Móng Cái thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Giao thông vận tải; Quy hoạch xây dựng, kiến trúc; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị; Nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố.

- Phòng Quản lý đô thị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý của UBND Thành phố Móng Cái về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra hướng dẫn, phối hợp thực hiện về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh.

3. Danh sách lãnh đạo đơn vị:

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO PHÒNG

Đ/c: Đỗ Thị Hồng Nhung

- Chức vụ:              Trưởng phòng  

- Trình độ VH: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Số điện thoại: 0912030269

- Email: dothihongnhung@quangninh.gov.vn

Đ/c: Khổng Văn Hoàn

- Chức vụ:              Phó Trưởng phòng  

- Trình độ VH: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý môi trường

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại:      0989094482

- Email: hoantnmtmc@gmail.com

Đ/c: Vũ Khánh

- Chức vụ:              Phó Trưởng phòng  

- Trình độ VH: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư quy hoạch; 

      Thạc sỹ Quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0916551586  

- Email: arc.miendong@gmail.com

DANH SÁCH CHUYÊN VIÊN PHÒNG

Đồng chí: Lý Công Cường.

- Chức vụ: Chuyên viên.

- Trình độ văn hóa: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư  công trình.

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

- Số điện thoại: 0936393646.

- E mail: lycongcuong.qldt@gmail.com.

Đồng chí: Lại Ninh Hà

- Chức vụ: Chuyên viên.

- Trình độ văn hóa: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Môi trường

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Số điện thoại: 0358165999.

- E mail: haqldt.mc@gmail.com.

Đồng chí: Nguyễn Bình Nguyên

- Chức vụ: Chuyên viên.

- Trình độ văn hóa: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường.

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

- Số điện thoại: 0915353199.

- E mail: nguyenmc123@gmail.com
 

 

Trung tâm TT và VH
Loading...