Thông tin phòng ban

Phòng Tài chính - Kế hoạch

04/03/2014 14:24
Trụ sở: đường Chu Văn An - phường Hoà Lạc – thành phố Móng Cái - Điện thoại: 02033.883.605 - Fax: 02033.789.559 - Email: ptckh_ubndtpmc@quangninh.gov.vn

I. Vị trí, chức năng:

- Phòng Tài chính kế hoạch Thành phố là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Móng Cái, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân Thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Lĩnh vực tài chính; tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân Thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực tài chính của Sở Tài chính Quảng Ninh, lĩnh vực kế hoạch và đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh.

II. Quyền hạn, nhiệm vụ:

1. Công tác Tài chính Ngân sách Nhà nước: Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 90/2009/TTLT-BTC-BNV ngày 06/5/2009 của liên bộ Tài chính, Bộ Nội vụ “Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tài chính thuộc Uỷ ban nhan dân cấp tỉnh, cấp huyện”, công tác tài chính, tài sản của phòng Tài chính - Kế hoạch gồm các nhiệm vụ chính như sau:

1.1. Trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện ban hành các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực tài chính; chương trình, biện pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tài chính thuộc trách nhiệm quản lý của Phòng.

1.2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực tài chính trên địa bàn.

1.3. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc huyện, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện dự toán ngân sách huyện theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

1.4. Lập dự toán thu ngân sách nhà nước đối với những khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách cấp huyện và tổng hợp dự toán ngân sách cấp xã, phương án phân bổ ngân sách huyện trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện; lập dự toán ngân sách điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định.

1.5. Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, giá, thực hiện chế độ kế toán của chính quyền cấp xã, tài chính hợp tác xã, tài chính kinh tế tập thể và các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp của nhà nước thuộc cấp huyện.

1.6. Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc quản lý công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

1.7. Thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư do huyện quản lý; thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách xã; lập quyết toán thu, chi ngân sách huyện; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện và quyết toán thu, chi ngân sách cấp huyện (bao gồm quyết toán thu, chi ngân sách cấp huyện và quyết toán thu, chi ngân sách cấp xã) báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn.

Tổ chức thẩm tra, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt quyết toán đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách huyện quản lý.

1.8. Quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc cấp huyện quản lý theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu huỷ tài sản nhà nước.

1.9. Quản lý nguồn kinh phí được uỷ quyền của cấp trên; quản lý các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

1.10. Quản lý giá theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động trên địa bàn.

1.11. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý tài chính và chuyên môn nghiệp vụ được giao.

1.12. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tài chính, ngân sách, giá thị trường với Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Sở Tài chính.

1.13. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan kiểm tra việc thi hành pháp luật tài chính; giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài chính theo quy định của pháp luật.

1.14. Quản lý cán bộ, công chức và tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân Thành phố.

1.15. Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính theo phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của pháp luật.

2. Công tác Kế hoạch và đầu tư: Thực hiện theo Thông tư số 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 05/8/2009 của liên Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Bội vụ “Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện”, công tác kế hoạch và đầu tư của phòng Tài chính - Kế hoạch gồm các nhiệm vụ chính như sau:

2.1. Trình Ủy ban nhân dân Thành phố:

a) Dự thảo các quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm của huyện; đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn huyện;

b) Dự thảo các quyết định, chỉ thị, văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật và các quy định của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Kế hoạch và Đầu tư về công tác kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.

2.2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố các chương trình, danh mục, dự án đầu tư trên địa bàn; thẩm định và chịu trách nhiệm về dự án, kế hoạch đầu tư trên địa bàn thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; thẩm định và chịu trách nhiệm về kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các dự án hoặc gói thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2.3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.

2.4. Cung cấp thông tin, xúc tiến đầu tư, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan tổ chức vận động các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn huyện; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác kế hoạch và đầu tư cấp xã.

2.5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát và đánh giá đầu tư; kiểm tra việc thi hành pháp luật về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn huyện; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

2.6. Về kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân:

a) Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức kinh tế tập thể và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

b) Tổng hợp theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện;

c) Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi các Sở, ngành có liên quan và Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2.7. Tổng hợp và báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2.8. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

2.9. Quản lý cán bộ, công chức và tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân Thành phố.

2.10. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

2.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của pháp luật.

2.12. Tham gia Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ TĐC thành phố Móng Cái. 

III. Cơ cấu tổ chức:

 

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO PHÒNG

Đồng chí: Phạm Thị Kim Thu

- Chức vụ:  Phó Trưởng phòng (Phụ trách)

- Trình độ văn hóa : 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0969367376

- Email: phamthikimthu@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Trần Minh Toàn

- Chức vụ:  Phó Trưởng phòng

- Trình độ văn hóa : 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý đô thị

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại:   0968696926

- Email:

DANH SÁCH CHUYÊN VIÊN PHÒNG

Đồng chí: Lâm Quang Triệu

- Chức vụ:  Chuyên viên 

- Trình độ văn hóa : 10/10

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Trình độ lý luận: Cử nhân chính trị

- Số điện thoại:  0904841388

Đồng chí: Phạm Văn Đức

- Chức vụ:  Chuyên viên

- Trình độ văn hóa : 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại:   0903406166

- Email: phamvanduc@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Lê Thị Hải

- Chức vụ:  Chuyên viên

- Trình độ văn hóa : 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán-TCDN

- Số điện thoại:  0982744536

- Email: lehaigia@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Phạm Thị Thu Hường

- Chức vụ:  Chuyên viên

- Trình độ văn hóa : 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế đối ngoại

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0912155696

- Email: phamthithuhuong@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Nguyễn Tiến Mạnh

- Chức vụ:  Chuyên viên

- Trình độ văn hóa : 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0914.971.792

- Email: nguyentienmanh4@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Ngô Mạnh Tuân

- Chức vụ:  Chuyên viên

- Trình độ văn hóa : 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0917357388

- Email: ngomanhtuan@quangninh.gov.vn

Trung tâm TT và VH
Loading...