THÔNG TIN PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

Phòng Tài nguyên - Môi trường

04/03/2014 15:39

I. Thông tin chung về đơn vị

- Tên đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Địa chỉ: Tầng 4 + 5 Trung tâm Hành chính công, khu 8, Hải Hòa, TP. Móng Cái, Quảng Ninh;

- Số điện thoại: 02033. 887.058                  Fax: 02033. 887.058;

- Email: Tainguyenmoitruongmc@gmail.com

- Số cán bộ, công chức, viên chức hiện tại: 12 đồng chí, trong đó: 01 Trưởng phòng; 03 Phó trưởng phòng (trong đó 01 đ/c kiêm Giám đốc VPĐK); 08 chuyên viên (trong đó có 03 đồng chí được cử biệt phái từ đơn vị khác).

II. Vị trí và chức năng

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm: đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, biến đổi khí hậu, biển và hải đảo (đối với các huyện có biển, đảo).

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân cấp huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.

III. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường; theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường.

3. Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

4. Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

5. Theo dõi biến động về đất đai; thực hiện việc lập, quản lý, cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thông tin đất đai cấp huyện.

6. Tham gia xác định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của địa phương; tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật; tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định trưng dụng đất, gia hạn trưng dụng đất.

7. Tổ chức đăng ký, xác nhận và kiểm tra việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và các kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trên địa bàn; thực hiện công tác bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn; lập báo cáo hiện trạng môi trường theo định kỳ; đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, các cụm công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn; thu thập, quản lý lưu trữ dữ liệu về tài nguyên nước, môi trường và đa dạng sinh học trên địa bàn.

8. Tham gia thực hiện các giải pháp ngăn ngừa và kiểm soát các loài sinh vật ngoại lai xâm hại; tiếp nhận, xử lý thông tin, dữ liệu về các sinh vật biến đổi gen và sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen, quản lý nguồn gen; tham gia tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình bảo tồn và phát triển bền vững các hệ sinh thái, loài và nguồn gen.

9. Thực hiện các biện pháp bảo vệ chất lượng tài nguyên nước, nguồn nước sinh hoạt tại địa phương; điều tra, thống kê, tổng hợp và phân loại giếng phải trám lấp; kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục, yêu cầu kỹ thuật trong việc trám lấp giếng.

10. Tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; theo dõi, phát hiện và tham gia giải quyết sự cố ô nhiễm nguồn nước liên quốc gia theo thẩm quyền.

11. Tổ chức đăng ký hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo thẩm quyền.

12. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết theo thẩm quyền cho thuê đất hoạt động khoáng sản, sử dụng hạ tầng kỹ thuật và các vấn đề khác có liên quan cho tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản tại địa phương theo quy định của pháp luật.

13. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, tài nguyên thiên nhiên khác theo quy định của pháp luật.

14. Tổ chức thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và tham gia cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn cấp huyện.

15. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (đối với các huyện có biển, hải đảo).

16. Theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

17. Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

18. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tham gia quản lý tổ chức và hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

19. Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

20. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường.

21. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

22. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật.

23. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý các nguồn tài chính và các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

24. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

IV. Danh sách cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO PHÒNG

Đ/c: Ngô Văn Đường

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại:        0936.963.228

- Email:    ngovanduong.mc@quangninh.gov.vn

Đ/c: Hoàng Hải Sơn

- Chức vụ:  Phó Trưởng phòng

- Trình độ văn hóa:  12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý đất đai

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Email: hoanghaison.mc@gmail.com

- Điện thoại: 0969461599

Đ/c: Trần Minh Thuận

- Chức vụ:  Phó Trưởng phòng

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý đất đai

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Email: thuanmc87@gmail.com

- Điện thoại: 0979.132.231

Đ/c: Dư Thị Vân Khánh

- Chức vụ:  Phó Trưởng phòng 

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị:  Trung cấp

- Email: khanhvancc2@gmail.com

- Điện thoại: 0913.264.810

DANH SÁCH CHUYÊN VIÊN PHÒNG

Đ/c: Nguyễn Văn Nam

- Chức vụ:  Chuyên viên

- Trình độ văn hóa:  12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học Đất

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Email: Nguyenvannamtnmtmc@gmail.com

- Điện thoại: 0903299040

Đ/c: Hoàng Thị Ngọc Linh

- Chức vụ:  Chuyên viên

- Trình độ văn hóa:  12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học Môi trường

- Trình độ lý luận chính trị: sơ cấp

- Email: hoanglinh236@gmail.com

- Điện thoại: 0985885918

Đ/c: Hoàng Thị Hương

- Chức vụ:  Chuyên viên

- Trình độ văn hóa:  12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học Môi trường

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Email: hoanghuongred@gmail.com

- Điện thoại: 0353333368

Đ/c: Nguyễn Hậu Giang

- Chức vụ:  Chuyên viên

- Trình độ văn hóa:  12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý đất đai

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Email: nguyenhaugiang.hua@gmail.com

- Điện thoại: 0379098881

Đ/c: Phạm Tiến Thắng

- Chức vụ:  Chuyên viên

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý đất đai

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Email: thangvnuf@gmail.com

- Điện thoại: 0989170567

Đ/c: Mai Thế Anh

- Chức vụ:  Chuyên viên (viên chức biệt phái)

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý đất đai

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Email: maitheanh83@gmail.com

- Điện thoại: 0365121983

Đ/c: Lương Quang  Huy

- Chức vụ: Chuyên viên (viên chức biệt phái)

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học Môi trường

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Email: mongcai.nre@gmail.com

- Điện thoại: 0983804084

Đ/c: Bùi Thị Ngô

- Chức vụ:  Chuyên viên (viên chức biệt phái)

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Email: thingomc@gmail.com

- Điện thoại: 0973525318

 

Trung tâm TT và VH
Loading...