THÔNG TIN PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

Phòng Văn hóa - Thông tin

16/10/2015 14:01

            - Địa chỉ: 31 Chu Văn An - phường Hòa Lạc - thành phố Móng Cái

            - SĐT: 02033.777.858 - E-mail: phongvhtt.mc@quangninh.gov.vn.

            I. Chức năng, nhiệm vụ:

            1. Vị trí, chức năng:

            - Phòng Văn hoá và Thông tin Thành phố Móng Cái là cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố. Tham mưu, giúp UBND Thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin.

            Phòng Văn hoá và Thông tin chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND Thành phố và chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và quản lý về mặt chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh

            Phòng Văn hoá và Thông tin Thành phố có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

            2. Nhiệm vụ và quyền hạn: 

            - Trình ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 05 (năm) năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hoá, gia đình thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, thông tin và truyền thông; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, xã hội hoá trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

            - Trình Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

            - Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp văn hoá, gia đình, thể dục thể thao, du lịch, quảng cáo, thông tin và truyền thông; chủ trương xã hội hoá hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao; phòng, chống bạo lực trong gia đình.

            - Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.

            - Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo thông tin và truyền thông trên địa bàn Thành phố; giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.

            - Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, thông tin và truyền thông theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Giám đốc Sở Du lịch và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

            - Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn Thành phố thực hiện phong trào văn hoá, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; xây dựng gia đình văn hoá, thôn, khu phố văn hoá, đơn vị văn hoá; bảo vệ, bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn.

            - Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo đối với các chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường.

            - Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Thành phố, các thiết chế văn hoá - thể thao cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hoá thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của Phòng trên địa bàn.   

                - Giúp UBND Thành phố thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực về văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của UBND Thành phố.

                - Giúp UBND Thành phố trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, internet, phát thanh.

                - Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn Thành phố theo sự phân công của UBND Thành phố.

                - Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, phường quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

                - Giúp UBND Thành phố quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở.

                - Tổ chức hoạt động thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

                - Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn Thành phố, thực hiện pháp luật về các lĩnh vực bưu chính, viên thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; quảng cáo; báo chí; xuất bản.

                - Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

                - Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng kỷ luật, đào tạo và bồi dường về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố.

                - Quản lý tài chính; tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố.

                - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao hoặc theo quy định của pháp luật.

               II. Tổ chức bộ máy:

                 Đồng chí: Phạm Thị Oanh

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế;  Cử nhân Du lịch

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại : 0984081666

- Email: phamthioanh.mc@quangninh.gov.vn

Đồng chí:  Đinh Nghĩa Bình

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý Hành chính;  Cử nhân Điện tử-Viễn thông

- Trình độ luận chính trị:  Cử nhân

- Điện thoại: 0393818668

- Email: dinhnghiabinh@quangninh.gov.vn

Đồng chí:  Nguyễn Ngọc Dương 

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT:  Cao cấp

- Điện thoại: 0986299866

- Email: nguyenngocduong@quangninh.gov.vn

Đồng chí:  Nguyễn Đình Chiến

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thông tin

- Trình độ luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại: 0773151888

- Email: nguyendinhchien.mc@quangninh.gov.vn

Đồng chí:  Dương Thanh Tâm

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Du lịch

- Trình độ luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0987413748

- Email: duongthanhtam@quangninh.gov.vn


Đồng chí:  Đinh Thị Khánh Hòa

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân lịch sử

- Trình độ luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0374691839

- Email: dinhthikhanhhoa@quangninh.gov.vn


 

Trung tâm TT và VH
Loading...