Banner trang chủ

THÔNG TIN PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

Phòng Văn hóa - Thông tin

- Địa chỉ: 31 Chu Văn An - phường Hòa Lạc - thành phố Móng Cái

- SĐT: 02033.881.382    - Fax: 02033.777.858    - E-mail: phongvhtt.mc@quangninh.gov.vn.

I. Chức năng, nhiệm vụ: 

1. Chức năng:

- Phòng Văn hoá và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố Móng Cái; tham mưu giúp UBND Thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực Văn hoá, Thông tin, Thể dục, Thể thao; Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin, Hạ tầng thông tin, Báo chí, xuất bản, Phát thanh, Truyền hình, Du lịch, Gia đình.

- Phòng Văn hoá và Thông tin chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND Thành phố và chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và quản lý về mặt chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh

- Phòng Văn hoá và Thông tin Thành phố có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Phòng Văn hoá và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố Móng Cái; tham mưu giúp UBND Thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực Văn hoá, Thông tin, Thể dục, Thể thao; Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin, Hạ tầng thông tin, Báo chí, xuất bản, Phát thanh, Truyền hình, Du lịch, Gia đình.

- Tham mưu cho UBND Thành phố xây dựng kế hoạch dài hạn (5-10 năm) và hàng năm, chương trình, mục tiêu; các dự án, đề án về công tác quản lý nhà nước, lĩnh vực Văn hoá, Thông tin, Thể dục, Thể thao; Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin, Hạ tầng thông tin, Báo chí, xuất bản, Phát thanh, Truyền hình, Du lịch, Gia đình.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, chương trình mục tiêu, các dự án đã đựơc phê duyệt và đối với các hoạt động dịch vụ Văn hoá, văn nghệ, thông tin tuyên truyền, thông tin quảng cáo, báo chí xuất bản, phát thanh truyền hình, bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, Internet, du lịch và gia đình theo qui định của Pháp luật và các qui định của Tỉnh và của Thành phố. 

- Tham mưu cho UBND Thành phố về các chương trình hoạt động đối ngoại quốc tế về văn hoá, thể thao và du lịch nhằm tăng cường các hoạt động phối hợp quản lý và hợp tác có hiệu quả các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch của Móng Cái (Việt Nam) và Đông Hưng (Trung Quốc).

- Tổ chức bộ phận nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" theo qui định.

- Giúp UBND Thành phố giải quyết các khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về văn hoá, thể thao, thông tin và du lịch trên địa bàn Thành phố quản lý.

- Trình, báo cáo UBND Thành phố các văn bản hướng dẫn việc thực hiện qui định của Nhà nước và cấp trên có liên quan để xin chủ trương chỉ đạo của UBND Thành phố.

- Hướng dẫn, kiểm tra các xã, phường thực hiện quản lý về công tác chuyên môn trong lĩnh vực Văn hoá, văn nghệ, Thông tin, Thể dục, Thể thao; Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin, Hạ tầng thông tin, Báo chí, xuất bản, Phát thanh, Truyền hình, Du lịch, Gia đình.

II. Tổ chức bộ máy:

                 Đồng chí: Phạm Thị Oanh

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế, Cử nhân Du lịch

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Trình độ Quản lý Nhà nước:

- Điện thoại : 0984081666

- Email: phamthioanh.mc@quangninh.gov.vn

                   Đồng chí:  Vũ Minh Tiến 

- Chức vụ:      Phó Trưởng phòng

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thể dục, thể thao

- Trình độ LLCT:             Cao cấp

- Trình độ Quản lý Nhà nước:

- Điện thoại văn phòng: (02033)608268; 01236076789

- Email: vuminhtien.mc@quangninh.gov.vn