THÔNG TIN PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

Phòng Y tế

04/03/2014 17:16

Phòng Y tế thành phố Móng Cái

Địa chỉ: Phố Chu Văn An, phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại liên hệ: 02033.772.181; 02033.882.393     

Email: phongyt.mc@quangninh.gov.vn.

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Vị trí và chức năng

1. Phòng Y tế thành phố là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn và thực hiện một số nhiệm vụ quyền hạn theo ủy quyền của UBND Thành phố và ủy quyền của Sở Y tế Quảng Ninh.

2. Phòng Y tế thành phố có chức năng quản lý toàn diện đối với các Trạm y tế xã, phường trên địa bàn. Phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố chỉ đạo các Trạm Y tế xã, phường thực hiện công tác cấp cứu, khám chữa bệnh, công tác phòng chống dịch bệnh trên người, tuyên truyền giao dục sức khỏe và triển khai các chương trình mục tiêu Y tế quốc gia; đồng thời phối hợp với UBND các xã, phường, các cơ quan trong việc triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe nhân dân.

3. Phòng Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, thanh tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Y tế Quảng Ninh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm và các văn bản khác; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quy định của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố trong lĩnh vực y tế.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách.

3. Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố và Sở Y tế.

4. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra đối với các hội và tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

5. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý đối với cán bộ viên chức Trạm y tế xã, phường.

6. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao.

7. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Y tế.

8. Kiểm tra, tham gia thanh tra về lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thành phố.

9. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, viên chức, cơ cấu ngạch công chức, viên chức thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức, viên chức  của Phòng y tế và cán bộ, viên chức, người lao động tại các Trạm y tế xã, phường theo quy định của pháp luật, theo phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố. Tuyển chọn đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản, khu phố ( nếu có) theo đề suất của của Trạm y tế xã, phường.

10. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố.

11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân Thành phố giao hoặc theo quy định của pháp luật.

II, Cơ cấu tổ chức:

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO 

            Đồng chí:    Hoàng Thị Xuyến

- Chức vụ: Trưởng Phòng                                                  

- Trình độ văn hóa: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Bác sĩ đa khoa

                                       Cử nhân Chính trị học

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0936.494.090.

- Email: hoangthixuyen@quangninh.gov.vn

Đồng chí:  Triệu Thị Thanh Thúy

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Trình độ văn hóa: 12/12;

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Dược 

                                      Thạc sĩ Y tế công cộng

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp;

- Số điện thoại: 0963827916.

- Email: trieuthithanhthuy@quangninh.gov.vn

DANH SÁCH CHUYÊN VIÊN PHÒNG

Đồng chí: Cung Thị Minh Huệ

- Chức vụ: Chuyên viên.

- Trình độ văn hóa: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Trung học Dược sỹ

                                      Cử nhân kế toán.

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0936757929.

- Email: cungthiminhhue@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Bá Thị Anh Thư

- Chức vụ: Cán sự

- Trình độ văn hóa: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Dược 

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại:  0936757397

 

Trung tâm TT và VH
Loading...