phường Hải Hoà hoàn thành hiệp thương Ban công tác Mặt trận khu dân cư nhiệm kỳ 2024-2026

25/01/2024 20:46
Căn cứ Điều lệ UB MTTQ Việt Nam khóa 9; Hướng dẫn số 15 của Ban Thường trực UB MTTQ Thành phố Móng Cái. Ban Thường trực UB MTTQ phường Hải Hoà đã ban hành Kế hoạch số 15 về triển khai thực hiện tổ chức Đại hội MTTQ phường khoá VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 hướng tới đại hội Đại biểu MTTQ thành phố lần thứ XVIII. Từ ngày 18 đến 22/01/2024, UB MTTQ phường Hải Hoà đã chỉ đạo Ban Công tác mặt trận 9/9 khu dân cư tổ chức thành công Hội nghị hiệp thương bầu Ban công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2024-2026 đảm bảo thời gian tiến độ và nội dung chương trình để ra.

Tại hội nghị hiệp thương, các khu dân cư trên địa bàn đã thông qua báo cáo chính trị, kiểm điểm rút kinh nghiệm công tác của Ban mặt trận khu và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới 2024 - 2026. Đồng thời, tại hội nghị hiệp thương đã bầu Ban công tác mặt trận khu phố, nhiệm kỳ 2024 -2026; Ban công tác mặt trận các khu dân cư đã hiệp thương bầu trưởng, phó Ban công tác mặt trận đảm bảo các tiêu chuẩn theo chỉ đạo tại Công văn 1794/MTTQ-BTT của Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam Tỉnh Quảng Ninh “Về việc quy định tiêu chuẩn Trưởng ban công tác mặt trận thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”. Tại hội nghị, các khu phố cũng đã tham gia góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam phường Hải Hoà lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. 

Cũng tại các hội nghị, Ban công tác Mặt trận các khu dân cư đã phát động phong trào thi đua thiết thực chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam phường Hải Hoà lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ thành phố Móng Cái lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với những nội dung cụ thể.

Trải qua gần 50 năm hình thành và phát triển, căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của mình, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư đã góp phần to lớn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, vận động nhân dân chấp hành và thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập hợp quần chúng vào các tổ chức xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn dân cư và cả nước.

Đặng Văn Cao
Loading...