Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Quản lý ngành nghề, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự

STT

Thủ tục hành chính

Tên lĩnh vực

Mức độ

Tiếp nhận tại TTHCC

1

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Quản lý ngành nghề, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự

2

2

Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Quản lý ngành nghề, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự

2

3

Thủ tục, thời gian cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự sau khi bị thu hồi

Quản lý ngành nghề, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự

2

4

Cấp mới giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số cơ sở kinh doanh các ngành nghề có quy định bổ sung (Tại một địa điểm kinh doanh có nhiều ngành, nghề khác nhau thuộc một cơ sở kinh doanh nhưng thuộc thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT của nhiều cấp Công an; Tại một địa điểm kinh doanh có nhiều ngành, nghề khác nhau thuộc nhiều cơ sở kinh doanh khác nhau nhưng thuộc thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT của nhiều cấp Công an; Đối với chi nhánh, cơ sở kinh doanh trực thuộc có địa điểm kinh doanh ngoài địa điểm của cơ sở kinh doanh chính ...)

Quản lý ngành nghề, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự

2

 

Loading...