Quảng Ninh: Đẩy mạnh cải cách hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương

05/09/2023 09:21

(ĐCSVN) - Thời gian qua,Quảng Ninh đã tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tập trung cải cách hành chính, Quảng Ninh xác định cũng như cả nước đây là khâu đột phá, tạo đà để phát triển

Qua đó, từng bước xây dựng nền hành chính tỉnh Quảng Ninh ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả. Tỉnh luôn xác định cải cách hành chính là mục tiêu, động lực để phát triển; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy mục tiêu tăng cường niềm tin và nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ, chất lượng điều hành của cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến các cấp cơ sở, góp phần giữ vững sự ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chỉ tính riêng trong 8 tháng năm 2023, để triển khai thực hiện cải cách hành chính, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo cụ thể, trong đó: 6 kế hoạch, 7 văn bản thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính. Các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu bằng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, sát với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương. Trọng tâm là giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc; rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp công, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hiện đại hóa nền hành chính. Tỉnh đã ban hành 19 quyết định công bố 400 danh mục TTHC của 8 sở, ngành, địa phương; ban hành 11 quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 360 thủ tục hành chính; cung cấp 1.605 dịch vụ công, trong đó 1.121 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 484 dịch vụ công trực tuyến một phần; thực hiện số hóa hồ sơ giải quyết TTHC theo quy trình 5 bước đạt tỷ lệ trên 73%.

Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính vẫn còn có những hạn chế như: Công tác chỉ đạo, điều hành ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương có việc, có thời điểm chưa quyết liệt; thủ tục hành chính mới cắt giảm thời gian giải quyết, chưa đơn giản hóa nhiều quy trình, nhất là quy trình nội bộ. Chất lượng cung cấp dịch vụ công, xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử ở một số sở, ngành, địa phương chưa cao; tỷ lệ sử dụng dịch vụ công, thanh toán trực tuyến còn hạn chế; sự phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết, xử lý một số thủ tục hành chính còn chưa kịp thời; việc triển khai một số dự án liên quan đến nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ, nhất là nâng cấp cổng dịch vụ công của tỉnh còn chậm so với yêu cầu.

Để khắc phục những hạn chế này, Quảng Ninh đang tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực thi công vụ. Đồng thời, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm tối đa thời gian, nhất là quy trình, thủ tục hành chính nội bộ của cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời tham mưu, đề xuất sửa đổi những quy định chưa phù hợp, chưa sát thực tế, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Tỉnh cũng quán triệt không ban hành quy định mới làm phát sinh chi phí, thủ tục, thời gian trái quy định hoặc không cần thiết cho công tác quản lý nhà nước, ảnh hưởng đến quyền lợi của doanh nghiệp, người dân. Đồng thời, thực hiện quyết liệt các giải pháp CCHC gắn cải cách TTHC với chuyển đổi số toàn diện, trong đó cải cách TTHC đóng vai trò dẫn dắt, ứng dụng CNTT là công cụ hiệu quả để thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đề ra, thực hiện hiện đại hóa nền hành chính....

Nguồn: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Loading...