Quyết định về việc Công bố ngày bầu cử Trưởng khu phố Nhiệm kỳ 2022 - 2025

10/05/2022 09:20
Quyết định về việc Công bố ngày bầu cử Trưởng khu phố Nhiệm kỳ 2022 - 2025


Quốc Hiệp
Phường Ka Long
Loading...