ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Quyết định về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Danh sách tệp đính kèm

Loading...