Sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan sau chia tách

16/09/2022 13:52
Thực hiện Thông báo Kết luận số 16-TB/TW (ngày 7/7/2022) của Bộ Chính trị "Về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII", các địa phương trong tỉnh đang tích cực rà soát lại đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC); lên phương án sắp xếp, bố trí cán bộ đảm bảo triển khai công việc hiệu lực, hiệu quả.
UBND TP Móng Cái và Cơ quan Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố sơ kết chương trình phối hợp, tháng 5/2022.

Xác định thực hiện Thông báo Kết luận số 16-TB/TW của Bộ Chính trị là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, ngày 18/8/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 197-KH/TU để triển khai thực hiện, đảm bảo nguyên tắc bài bản, khoa học, ổn định, tính kế thừa, tổng thể theo quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ.

Trong đó, tỉnh chú trọng rà soát, lựa chọn, bố trí cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm công tác phù hợp với vị trí việc làm mới của cơ quan sau sắp xếp, đáp ứng năng lực thực hiện nhiệm vụ, nhất là các vị trí then chốt của các cơ quan; đảm bảo cơ cấu, số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra theo quy định của Trung ương. Đồng thời, quan tâm tư tưởng đội ngũ CBCC-LĐ, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện làm việc, con dấu theo quy định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước.

Bám sát nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy Móng Cái đã sớm triển khai rà soát, lên phương án sắp xếp, bố trí CBCC, tổ chức lại các đơn vị có liên quan theo Thông báo Kết luận số 16-TB/TW của Bộ Chính trị, báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến.

Quan điểm của Thành ủy Móng Cái sắp xếp lại các cơ quan trên cơ sở tổng số biên chế được giao năm 2022, đảm bảo số lượng, cơ cấu hợp lý giữa các cơ quan sau sắp xếp; chọn cử, bổ nhiệm cán bộ có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ năng lực, kinh nghiệm công tác thuộc lĩnh vực phụ trách, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; đảm bảo số lượng lãnh đạo cấp phó chuyên trách của các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy không quá 11 người (theo Quy định số 46-QĐ/TW ngày 3/12/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng) và số lượng cấp phó của các cơ quan chuyên môn - bình quân mỗi phòng có 2 phó trưởng phòng (theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ); đảm bảo tối đa chính sách cho cán bộ, ổn định tư tưởng đội ngũ CBCC sau sắp xếp để phát huy ngay hiệu quả công việc; đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ hoạt động của các cơ quan sau sắp xếp.

Phương án cụ thể được Thành ủy Móng Cái đưa ra, đó là chia tách Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành 2 cơ quan (Ban Tổ chức Thành ủy và Phòng Nội vụ thành phố); trong đó, sắp xếp, bố trí mỗi cơ quan có 6 biên chế. Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra thành phố cũng chia tách thành 2 cơ quan (Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Thanh tra thành phố); mỗi cơ quan bố trí, sắp xếp 5 biên chế.

Cùng với chủ động đề xuất phương án sắp xếp, bố trí cán bộ giữa các cơ quan, Thành ủy Móng Cái còn chủ động rà soát điều kiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị làm việc đối với các đơn vị được chia tách, đảm bảo sau chia tách không có độ trễ trong xử lý công việc, đi vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Hoàng Bá Nam, Bí thư Thành ủy Móng Cái, cho biết: Sau khi có chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Thông báo Kết luận số 16-TB/TW, Thành ủy Móng Cái đã giao cơ quan liên quan phối hợp xây dựng dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan sau chia tách; xây dựng quy chế làm việc của từng đơn vị. Trong đó, Ban Tổ chức Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xây dựng đề án vị trí việc làm và thực hiện theo Quy định số 46-QĐ/TW ngày 3/12/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Phòng Nội vụ và Thanh tra thành phố bố trí, sắp xếp theo Quyết định số 5295/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh.

Huyện Tiên Yên, 1 trong 2 địa phương của tỉnh (cùng với huyện Cô Tô) sẽ thực hiện chia tách 3 mô hình (Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra; Cơ quan Tổ chức - Nội vụ; Văn phòng Huyện ủy - HĐND - UBND huyện). Đến nay, huyện đã tích cực triển khai việc rà soát, lên phương án sắp xếp, bố trí cán bộ đối với các đơn vị thực hiện chia tách.

Sau khi tính toán trên tổng số lượng công chức được giao đối với các đơn vị thực hiện chia tách năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Yên dự kiến Ban Tổ chức Huyện ủy sẽ có 5 biên chế; Phòng Nội vụ huyện 4 biên chế; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy 5 biên chế; Thanh tra huyện 3 biên chế; Văn phòng Huyện ủy 4 biên chế; Văn phòng HĐND và UBND huyện 7 biên chế.

Theo lãnh đạo huyện Tiên Yên, hiện tổng số biên chế công chức của khối Đảng, đoàn thể và khối chính quyền, tỉnh giao cho huyện còn ít hơn so với các địa phương trong tỉnh, ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả công tác tham mưu cho lãnh đạo huyện trong chỉ đạo, điều hành. Sau khi thực hiện chia tách 3 mô hình hợp nhất, số lượng CBCC ở các đơn vị này quá mỏng, trong khi khối lượng công việc quá lớn và quan trọng.

Theo tổng hợp của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đến hết tháng 8/2022, 13/13 địa phương của tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và phương án sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, biên chế, số lượng người hiện có của các cơ quan sau chia tách. Về cơ bản, số lượng biên chế được sắp xếp theo tổng số biên chế được giao cho các địa phương.

Từ những vấn đề thực tiễn đặt ra ở các địa phương, tại cuộc họp ngày 14/9/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương khi thực hiện Thông báo Kết luận số 16-TB/TW của Bộ Chính trị phải gắn chặt với đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, cải tiến lề lối làm việc, cải cách hành chính, tăng cường thực hiện phân công, kiêm nhiệm một số chức danh, thực hiện đúng lộ trình tinh giản biên chế theo chỉ đạo chung, gắn với cơ cấu lại, sắp xếp theo vị trí việc làm, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC, nhất là người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, có kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đặc biệt là đối với cơ quan ủy ban kiểm tra và thanh tra cấp huyện.

baoquangninh.com.vn
Loading...