Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Chi bộ Trung tâm phát triển quỹ đất TP:

Sinh hoạt chính trị tư tưởng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", năm 2024

05/07/2024 20:49
Ngày 5/7, Chi bộ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Chi bộ Trung tâm phát triển quỹ đất TP tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2024 về xây dựng văn hoá con người Quảng Ninh, nhất là về văn hoá trong Đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới. Đồng chí Vũ Việt Hưng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy truyền đạt nội dung chuyên đề. Đồng chí Trương Ngọc Biên - Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan chính quyền thành phố Móng Cái dự.
Quang cảnh sinh hoạt chính trị 

Theo đó, triển khai việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2024, 2 Chi bộ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Chi bộ Trung tâm phát triển quỹ đất TP đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dung Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá con người Việt Nam nhất là về văn hoá trong đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới. 

Đồng chí Hoàng Anh Ngọc - Bí thư Chi bộ Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố phát biểu quán triệt 

Việc xây dựng và học tập chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá con người Việt Nam nhất là về văn hoá trong đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả trong việc nghiên cứu, học tập, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa Đảng với Nhân dân; tiếp tục đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời, tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chủ đề toàn khóa và chuyên đề năm 2024. Trong đó, chú trọng xây dựng văn hóa trong Đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới, xây dựng văn hóa công sở tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Trung tâm phát triển quỹ đất TP; tập trung chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, viên chức, đảng viên tạo niềm tin và lan tỏa mạnh mẽ. Đồng thời, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nâng cao chất lượng triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, của Đảng về xây dựng văn hóa: Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vũng đất nước”; Bài phát biểu của tống Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc diễn ra ngày 24/11/2021; Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về xây dựng và phát huy văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững” đồng thời, xây dựng giá trị con người Móng Cái

Đồng chí Vũ Việt Hưng, - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy truyền đạt nội dung chuyên đề

Tại buổi sinh hoạt, đảng viên 2 Chi bộ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Chi bộ Trung tâm phát triển quỹ đất TP sẽ nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng và nắm vững những nội dung yêu cầu công tác trong tình hình mới, thấm nhuần tư tưởng văn hoá trong đảng và đạo đức cách mạng, áp dụng vào công tác, nhiệm vụ được giao, từ đó góp phần sửa đổi lề lối, tác phong trong làm việc, nâng cao năng suất và hiệu quả công việc vì sự phát triển của Thành phố vì hạnh phúc của nhân dân.

Thời gian tới, Chi bộ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Chi bộ Trung tâm phát triển quỹ đất TP.xác định rõ nội dung công việc của từng cấp ủy, đơn vị theo các nội dung đề ra và tổ chức thực hiện trong năm 2024 gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong cán bộ đảng viên và viên chức 2 đơn vị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Chi bộ Trung tâm phát triển quỹ đất TP, quyết tâm tập trung thực hiện có hiệu quả nội dung trọng tâm, đột phá và thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch - vững mạnh và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

Trần Tương - Trần Bình
Trung tâm TT và VH
Loading...