Sinh hoạt chính trị tư tưởng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2024 tại Chi bộ Phòng TNMT

07/06/2024 15:59
Ngày 7/6, Chi bộ Phòng Tài nguyên môi trường (TNMT) TP Móng Cái tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2024 về xây dựng văn hoá con người Quảng Ninh, nhất là về văn hoá trong đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới. Đồng chí Vũ Việt Hưng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy truyền đạt nội dung chuyên đề. Đồng chí Trương Ngọc Biên, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền thành phố Móng Cái dự.

Việc tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2024 về xây dựng văn hoá con người Quảng Ninh, nhất là về văn hoá trong đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới tại Chi bộ phòng TNMT TP Móng Cái nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả trong việc nghiên cứu, học tập, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa Đảng với Nhân dân; tiếp tục đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

Quang cảnh cuộc sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ Phòng TNMT TP Móng Cái 
Đồng chí Ngô Văn Đường, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng TNMT TP Móng Cái quán triệt nội dung sinh hoạt chi bộ 

Đồng thời, tiếp tục nâng cao nhận thức Chi ủy chi bộ, của cán bộ, đảng viên về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chủ đề toàn khóa và chuyên đề năm 2024. Trong đó, chú trọng xây dựng văn hóa trong Đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới, xây dựng văn hóa công sở tại cơ quan; tập trung chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, đảng viên, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nâng cao chất lượng triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, của Đảng về xây dựng văn hóa: Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vũng đất nước”; Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc diễn ra ngày 24/11/2021; Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về xây dựng và phát huy văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững”…

Đồng chí Vũ Việt Hưng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy truyền đạt nội dung chuyên đề
Đồng chí Trương Ngọc Biên, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền thành phố Móng Cái dự, phát biểu chỉ đạo 

Là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân TP Móng Cái, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân TP Móng Cái quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm: đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, biến đổi khí hậu, biển và hải đảo, thời gian qua, Phòng TNMT TP Móng Cái đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao.  Trong đó, trong tháng 5/2024, Phòng đã thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tham mưu cho UBND Thành phố cấp 994 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý tốt việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thực hiện công tác tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và TĐC và tham gia giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về đất đai. Công tác quản lý Nhà nước về Tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường được triển khai thực hiện nghiêm túc. Tập thể CBCC, đảng viên trong đơn vị luôn nêu cao tinh thần làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả, phục vụ nhân dân đáp ứng tốt yêu cầu đặt ra.

Tại buổi sinh hoạt, đảng viên chi bộ Phòng TNMT tiếp tục nắm vững những nội dung yêu cầu công tác trong tình hình mới, thấm nhuần tư tưởng văn hoá trong đảng và đạo đức cách mạng, áp dụng vào chính phần việc, nhiệm vụ được giao, từ đó góp phần sửa đổi lề lối làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. 

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...