Sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới

21/06/2024 10:44
Chiều 21/6, Thành ủy Móng Cái tổ chức Hội nghị Sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới”. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chí Đỗ Viết Mạnh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố; đồng chí Nguyễn Thị Ninh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Minh Tuấn, Nguyên Viện trưởng Viện xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ Hội trường Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Thành phố đến 17/17 điểm cầu xã, phường.
Sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Minh Tuấn, Nguyên Viện trưởng Viện xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới”. Đây là những nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về giá trị lý luận, thực tiễn và tính thời sự. Chuyên đề cung cấp đến hội nghị những quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới. “Đạo đức cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh là những phẩm chất quý báu của người cộng sản, người đảng viên chân chính tận trung với Đảng, tận trung với nước, tận hiếu với dân; yêu thương con người; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; nhân, nghĩa, trí, tín, dũng; đoàn kết, thống nhất, thân ái, giúp đỡ đồng chí, đồng bào; trung thực, thẳng thắn, dũng cảm đấu tranh tự phê bình và phê bình, nói đi đôi với làm và có tinh thần quốc tế trong sáng”.

Đạo đức cách mạng không phải tự nhiên có, mà là kết quả của quá trình phấn đấu học tập, tu dưỡng và rèn luyện không ngừng. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ, "xây" đi đôi với "chống" là vấn đề có tính quy luật, là một nguyên tắc cơ bản trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Minh Tuấn, Nguyên Viện trưởng Viện xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới”.

Xây dựng, giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là nội dung trọng tâm của xây dựng Đảng về đạo đức. Trải qua quá trình liên tục học tập, rèn luyện, tu dưỡng, đội ngũ cán bộ, đảng viên của chúng ta đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị; là những tấm gương cao đẹp, mẫu mực về phẩm chất đạo đức, lối sống; nêu cao tinh thần yêu nước, hăng hái đi đầu trong lao động sản xuất, học tập, công tác và chiến đấu, cống hiến tâm huyết, sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhiều người trong số đó đã hy sinh cả cuộc đời mình vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng đã biên tập tờ gấp trích Quy định số 144-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương ngày 09 tháng 5 năm 2024 về “Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong gia đoạn mới” để phát tới toàn thể các đồng chí Đảng viên. 

Ban Tuyên giáo biên tập tờ gấp trích Quy định số 144-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương ngày 09 tháng 5 năm 2024 về “Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong gia đoạn mới” để phát tới toàn thể các đồng chí Đảng viên. 

Phát biểu định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Thành phố tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 05, chuyên đề năm 2024 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Kết luận số 21 ngày 25/10/2021 "Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa"; Quy định số 37 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Quy định 144 ngày 9/5/2024 của Ban chấp hành Trung ương về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới (5 quy định chuẩn mực đạo đức của đảng viên, gồm: Yêu nước, tôn trọng Nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; Bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; Gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời; Căn cứ Kế hoạch 338 của Ban thường vụ Thành ủy, về thực hiện chuyên đề năm 2024, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu nghiêm túc kiểm điểm, ‘tự soi” lại mình, đơn vị mình để “tự sửa”; tạo cơ hội và động lực để đảng viên trẻ phát huy năng lực, sở trường, từng bước hình thành đội ngũ cán bộ  kế cận có tinh thần 5 thật, 6 dám.

Đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ Thành phố đến cơ sở, chủ động đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các kỳ sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội; quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 15/11/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy, kế hoạch số 352- KH/TU ngày 12/4/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về “Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững”... xác định các giá trị đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh“Thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa đặc sắc, xã hội văn minh, hành chính minh bạch, kinh tế phát triển, Nhân dân hạnh phúc” cùng hệ giá trị con người: bản lĩnh, tự cường, kỷ cương, đoàn kết, nghĩa tình, hào sảng, sáng tạo, văn minh. Đề nghị các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị, các ban ngành, đoàn thể, địa phương thuộc Thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 17-NQ/TU đảm bảo đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả và đi vào thực chất, tạo lan toả trong toàn xã hội.

Cùng với việc tuyên truyền, học tập chuyên đề năm 2024"Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh", thời gian tới, yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp bám sát các hướng dẫn, định hướng tuyên truyền Thành phố ban hành hàng tháng để tập trung tuyên truyền hiệu quả.

Vi Thu - Nguyễn Đức
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...