Sơ kết công tác giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm HCC thành phố, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã

10/07/2024 15:48
Ngày 10/7, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Trung tâm Hành chính công TP tổ chức sơ kết công tác giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm HCC TP, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã 6 tháng đầu năm 2024. Đồng chí Nguyễn Phúc Vinh - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP chủ trì hội nghị.
Quang cảnh hội nghị
Đồng chí Vũ Văn Hoan - Giám đốc Trung tâm Hành chính công TP 

6 tháng đầu năm 2024, công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2024 được Trung tâm Hành chính công triển khai quyết liệt ban hành với 02 Quyết định, 08 Kế hoạch tổng số 65  văn bản, đồng thời, sáng tạo, đổi mới trong tổ chức thực hiện, các mục tiêu cơ bản, nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của Trung tâm Hành chính công, công tác giải quyết TTHC, Chuyển đổi số, Đề án 06/CP và Hệ thống ISO cơ bản hoàn thành và đạt được những kết quả nổi bật trong đó, phát huy vai trò là đầu mối tập trung, kiểm soát, thực hiện các hoạt động giải quyết TTHC hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp, người dân; Thống nhất cơ chế vận hành thông suốt giữa chi bộ Đảng và Chính quyền thông qua việc ban hành Nghị quyết: Từ khâu ban hành Nghị quyết chi bộ, kế hoạch hành động của cơ quan, kế hoạch cá nhân – kiểm soát đôn đốc, Đánh giá thực chất theo Bộ tiêu chí, thông báo kết quả xếp loại hàng tháng; Công tác giám sát quy trình, đôn đốc tiến độ giải quyết TTHC được thực hiện kịp thời; Chủ động đề xuất duy trì chế độ họp giao ban kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải quyết TTHC; Đánh giá 11 năm thực hiện mô hình Trung tâm HCC, gắn với xây dựng Đề án VTVL làm cơ sở để xây dựng bộ tiêu chí đánh giá,  phân loại cán bộ, xếp lương theo vị trí việc làm; Triển khai thành công Mô hình cung ứng dịch vụ hỗ trợ công dân theo nhu cầu, góp phần công khai minh bạch, đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC; Công tác tiếp nhận và giải quyết các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân được kịp thời, đúng quy trình, quy định (Thông qua hình thức Trực tiếp và Fanpage Trung tâm HCC). Công tác kiểm soát, rà soát TTHC được thực hiện thường xuyên, đảm bảo 100% TTHC được rà soát, chuẩn hóa quy trình giải quyết TTHC và được niêm yết, công khai đầy đủ, kịp thời. Thường xuyên rà soát, tái cấu trúc quy trình, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ thời gian giải quyết gắn với trách nhiệm của từng bộ phận, nhất là Quy trình/Thủ tục hành chính đất đai, chuyển mục đích đất, cấp đổi, cấp mới QSD Đất; Hoàn thành việc rà soát TTHC nội bộ của các cơ quan, đơn vị; Thực hiện phân cấp, ủy quyền tối đa cho cán bộ thẩm định, phê duyệt hồ sơ ngay tại Trung tâm găn với việc giải quyết TTHC theo nguyên tắc "5 bước tại chỗ", "5 bước trên môi trường điện tử" được thực hiện triệt để; 

6 tháng các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt so cùng kỳ và chỉ tiêu giao: trong đó cấp huyện có 270 TTHC; Tiếp nhận 25.476 hồ sơ, trong đó hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn qua hệ thống của Tỉnh đạt 98,89%, tăng 6,16% so CK năm 2023, trên 99,64% hồ sơ giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến, hồ sơ được số hóa đầu vào đạt 99.25%, tăng 7,45%  so CK, số hóa kết quả đạt 87,88% tăng 46,88% so với cùng kỳ. Cấp xã có 119 TTHC; tiếp nhận 5.052 hồ sơ: Hồ sơ đúng và trước hạn đạt 98,77%, số hóa đầu vào đạt 99 %, Số hóa kết quả đạt 99,77%; công tác thu phí, lệ phí TTHC qua hình thức thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt đạt chỉ tiêu đề ra. Qua đó, nhận thức, hành động của các cấp, các ngành, và Nhân dân về thực hiện thủ tục hành chính, Chuyển đổi số, Đề án 06/CP, Hệ thống ISO có sự chuyển biết tích cực; Cán bộ làm việc tại các Trung tâm chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa, văn minh công sở, nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. 

Đại diện các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá khách quan những nội dung công tác đã đạt được và rút kinh nghiệm những việc chưa làm được trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, trao đổi, thảo luận phương hướng, nhiệm vụ chỉ tiêu công tác trong 6 tháng cuối năm 2024 với những giải pháp cụ thể và thiết thực. 

Chủ trì và phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Phúc Vinh - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP đã nhấn mạnh 6 tháng cuối năm 2024, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường phối hợp thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp công tác giải quyết TTHC; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường nắm chắc số lượng hồ sơ trong quy trình thuộc trách nhiệm của đơn vị đôn đốc, xử lý giải quyết; Tiếp tục làm tốt công tác rà soát TTHC, trong đó tập trung rà soát kỹ và cấu trúc lại quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trên cơ sở liên thông điện tử và tái sử dụng dữ liệu; Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kịp thời đôn đốc; Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp, cải thiện mạnh mẽ thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp, nâng cao trách nhiệm, chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động hỗ trợ tổ chức, người dân trong giao dịch; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong tiếp nhận giải quyết TTHC,  cung cấp dịch vụ công, nhất là thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND Thành phố về việc giải quyết rứt điểm hồ sơ bổ sung còn tồn đọng.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các ngành, cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn Thành phố theo Kế hoạch, chỉ đạo của tỉnh; Tiếp tục đôn đốc triển khai các nhiệm vụ, dự án thực hiện Chuyển đổi số và phát triển mô hình thành phố thông minh phù hợp với thực tiễn của Thành phố về ứng dụng công dân số thông minh - phản ánh hiện trường…Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp, tập huấn cho người dân, doanh nghiệp sử dụng, khai thác hiệu quả các tiện ích, các hệ thống thông tin, đặc biệt là các dịch vụ mới của chính quyền số, thành phố thông minh dành cho người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện các hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn, truyền thông để người dân, doanh nghiệp tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Hành chính công và bộ phận 1 cửa các xã, phường; Thực hiện Số hóa (ký số) toàn bộ quy trình 5 bước (đối với lĩnh vực đất đai thực hiện ký sao y đối với các bước thẩm định, phê duyệt và trả kết quả) và một số nội dung quan trọng khác./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...