Sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

21/06/2024 15:21
Chiều ngày 21/6/2024, Đảng bộ xã Vĩnh Thực tổ chức học tập Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Quang cảnh buổi học tập Chỉ thị 05-CT/TW  ngày 15/5/2016 ủa BCH Trung Uơng

Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hoá thế giới. Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta; là Chủ tịch nước đầu tiên; Người sáng lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhiều đoàn thể chính trị xã hội lớn ở nước ta, tấm gương đạo đức tận trung với nước, tận hiếu với dân, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư.

Học tập Nghị quyết

Hội nghị quán triệt nội dung, tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nghe Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Minh Tuấn truyền đạt về tư tưởng, phong cách, đạo đức của Bác Hồ. Việc học tập và làm theo Bác phải gắn với nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân, đem lại hiệu quả thiết thực bằng những hành động cụ thể. Kết quả học tập được là thước đo để bình xét tiêu chuẩn cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên hằng năm.

Sau hội nghị triển khai, các tổ chức, cá nhân tiến hành xây dựng chương trình hành động cụ thể, đăng ký rõ việc cần học và làm theo sát với tình hình thực tế địa phương, phấn đấu trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta ra sức thi đua, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, phát huy cao độ truyền thống yêu nước, đoàn kết, tinh thần tự lực, tự cường phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

Lê Văn Tiền
Loading...