Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Tài nguyên nước

STT

Thủ tục hành chính

Tên lĩnh vực

Mức độ

Tiếp nhận tại TTHCC

1

Đăng ký công trình khai thác nước dưới đất

Tài nguyên nước

4

2

Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh

Tài nguyên nước

4

 

Loading...