MTTQ VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ CT-XH

Thành Đoàn Móng Cái

05/05/2010 14:26
Trụ sở: Số 15 phố Võ Thị Sáu – phường Hòa Lạc – thành phố Móng Cái SĐT: 02033.886.908 số fax: 02033.886.908 Email: thanhdoanmongcai@gmail.com

 

Website: http://thanhdoanmongcai.gov.vn
Chức năng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:   

a) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy, là đội quân xung kích cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, nguồn bổ sung lực lượng ưu tú cho Đảng, Nhà nước và các đoàn thể xã hội.

b) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là trường học XHCN của thanh niên; là môi trường lành mạnh để tập hợp đoàn kết, giáo dục, rèn luyện và phát triển nhân cách toàn diện, định hướng lý tưởng cao đẹp của con người mới xã hội chủ nghĩa, tạo cơ hội, điều kiện cho thanh niên cống hiến trưởng thành.

c) Đoàn là người đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam.

Vị trí, vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là thành viên trong hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong hệ thống chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo, Đoàn là một trong các tổ chức thành viên.

+ Đối với Đảng: Đoàn hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, là đội dự bị tin cậy của Đảng, nguồn cung cấp cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng.

+ Đối với Nhà nước: Đoàn là chỗ dựa vững chắc của Nhà nước trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đoàn phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể và các tổ chức xã hội chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi.

+ Đối với các tổ chức xã hội của thanh niên và phong trào thanh niên, Đoàn giữ vai trò làm nòng cốt chính trị trong việc xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các thành viên khác của Hội.

+ Đối với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh: Đoàn giữ vai trò là người phụ trách xây dựng tổ chức Đội, lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác thiếu nhi; tạo điều kiện về cơ sở vật chất và tài chính cho hoạt động của Đội. 

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Móng cái (Thành đoàn) là tổ chức chính trị - xã hội của Thanh niên đóng trên địa bàn thành phố Móng cái.

Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Thành đoàn

1. Chức năng:

Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành Đoàn về công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi của thành phố.

2. Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành Đoàn về các chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của thành phố.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đoàn, các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành Đoàn của các tổ chức Đoàn, Hội, Đội từ thành phố tới cơ sở.

- Tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình hoạt động của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; chuẩn bị các báo cáo về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, cung cấp kịp thời thông tin phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành Đoàn.

- Tập hợp, đề xuất với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành Đoàn để kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành có liên quan về chủ trương, chế độ chính sách đối với thanh thiếu nhi và tổ chức Đoàn, Hội, Đội. Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành Đoàn phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện các chủ trương công tác, chế độ, tài chính, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thanh, thiếu nhi và công tác thanh, thiếu nhi của thành phố.

- Xây dựng, quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật đảm bảo điều kiện hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành Đoàn: quản lý tổ chức, biên chế ngân sách, tài sản và công tác thi đua khen thưởng của Đoàn theo quy định chung của các cơ quan Đảng, Nhà nước có liên quan và của Tỉnh Đoàn.

Cơ cấu tổ chức:

Đ/c: Nguyễn Thế Vinh

- Chức vụ:  Phó Bí thư (phụ trách) Thành Đoàn
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Triết học, Thạc sĩ xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Số điện thoại: 0826.519.555
- Email:  thevinhqn93@quangninh.gov.vn

Đ/c: Lê Thị Kiều Anh

- Chức vụ: Chuyên viên 

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Triết học            

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0399.140.091

- Email: lethikieuanh299@gmail.com

 

Trung tâm TT và VH
Loading...