Thành phố Móng Cái tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chương trình OCOP

05/04/2022 16:31
Thực hiện Chương trình OCOP “Mỗi xã (phường) một sản phẩm (OCOP - One commune one product) Quảng Ninh, thành phố Móng Cái đã triển khai đạt hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng vào thành quả KTXH. Trong bối cảnh thích ứng an toàn linh hoạt với dịch bệnh, phục hồi các hoạt động sản xuất, địa phương đang đẩy mạnh triển khai chương trình OCOP gắn với việc xây dựng kế hoạch triển khai đề án phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn, ưu tiên, chú trọng thực hiện hiệu quả 06 dự án theo chuỗi giá trị sản phẩm đã được phê duyệt.

Trong quý I năm 2022, Thành phố Móng Cái đã ban hành nhiều Nghị quyết, kế hoạch triển khai chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu và Phát triển sản phẩm OCOP thành phố Móng Cái đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Phấn đấu có 01 xã đạt xã NTM nâng cao theo bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 (xã Quảng Nghĩa); 9/9 xã đạt chuẩn NTM theo bộ tiêu chí xã NTM đạt chuẩn giai đoạn 2021-2025; Phát triển mới ít nhất 04 sản phẩm OCOP, thêm ít nhất 01 tổ chức tham gia chương trình OCOP của Thành phố.

Đến nay, theo bộ tiêu chí mới,Thành phố đạt bình quân 13/19 tiêu chí; 42,33/57chỉ tiêu đối với xã đạt chuẩn NTM. Đạt 5,44/19 tiêu chí; 40,33/76 chỉ tiêu; riêng xã Quảng Nghĩa đạt 5/19 tiêu chí; 53/77 chỉ tiêu đối với xã NTM nâng cao.

Bí thư Thành ủy Móng Cái Hoàng Bá Nam thăm cơ sở sản xuất giò chả Quang Dần

Riêng việc triển khai thực hiện chương trình OCOP, thành phố Móng Cái đã triển khai các chuỗi, phát triển vùng nguyên liệu để phát triển các sản phẩm: bò thịt, lợn Móng Cái và Dược liệu theo các nội dung tại Đề án Phát triển sản phẩm OCOP thành phố Móng Cái đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển chuỗi sản xuất đăng ký cấp mã vùng nguyên liệu, hoàn thiện kỹ thuật mô hình ứng dụng chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Tập trung vào nhóm sản phẩm: Lợn Móng Cái, Bò thịt và dược liệu.

Thành phố Móng Cái xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, gắn với tiêu thụ sản phẩm thịt lợn Móng Cái theo tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ

Trong thời gian tới, thành phố Móng Cái sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chương trình OCOP gắn với việc xây dựng kế hoạch triển khai đề án phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn, ưu tiên, chú trọng thực hiện hiệu quả 06 dự án theo chuỗi giá trị sản phẩm đã được phê duyệt tại đề án OCOP, bao gồm:Xây dựng mô hình du lịch cộng đồng, du lịch biên giới, du lịch tâm linh tại 2 xã Hải Sơn, xã Bắc Sơn; Dự án xây dựng Nhãn hiệu chứng nhận đối với sản phẩm Khoai lang Móng Cái. Dự án mô hình mẫu chuỗi sản xuất - tiêu thụ dược liệu tại xã Bắc Sơn. Phát triển chuỗi giá trị thịt bò hữu cơ Phú Lâm gắn với kinh tế tuần hoàn; Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, gắn với tiêu thụ sản phẩm thịt lợn Móng Cái theo tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ; Phát triển chuỗi giá trị sản xuất tôm thẻ chân trắng bền vững tại Móng Cái đạt tiêu chuẩn quốc tế để phục vụ xuất khẩu.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...