HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

Thông báo: Tổ chức Kỳ họp thứ hai, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Hội đồng nhân dân thành phố Móng Cái khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức Kỳ họp thứ hai (Kỳ họp thường lệ giữa năm), để đánh giá kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021; thống nhất nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 và Quyết nghị một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Thời gian: 02 ngày, bắt đầu từ 07h45' ngày 22 – 23/7/2021 (Thứ 5 - Thứ 6).

Địa điểm: tại Hội trường Tầng I - Thành uỷ Móng Cái

Loading...