HỘI ĐỒNG NHÂN NHÂN THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

Thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

13/11/2023 16:19

⇒ Thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

⇒ Giấy triệu tập dự Kỳ họp thứ 14 của HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (kỳ họp chuyên đề).

⇒ Nghị quyết Về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công vốn ngân sách thành phố Móng Cái

⇒ Nghị quyết Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023 

⇒ Nghị quyết Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách thành phố giai đoạn 2021-2025 

⇒ Tờ trình 242/TTr-UBND về việc điều chỉnh và hủy bỏ chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công vốn ngân sách Thành phố.

⇒ Tờ trình 244/TTr-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công vốn ngân sách thành phố Móng Cái khởi công năm 2024.

⇒ Tờ trình 245/TTr-UBND về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách thành phố giai đoạn 2021 – 2025 tại Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 20/7/2-23 của HĐND thành phố Móng Cái.

⇒ Tờ trình 246/TTr-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023 tại Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của HĐND Thành phố.

⇒ Tờ trình 247/TTr-UBND về việc điều chỉnh dự kiến Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách thành phố Móng Cái năm 2024.

.
Loading...