Thông báo kết quả lấy ý kiến sự hải lòng của người dân về xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu xã Bắc Sơn trên địa bàn Thành phố Móng Cái

18/12/2021 10:01

Thái Hải
Uỷ ban Mặt trận tổ quốc xã Bắc Sơn
Loading...