Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ 15/11/2019

22/11/2019 20:13

Ấn vào link dưới để xem thêm:

https://drive.google.com/file/d/0B5JPk5X_WJZQR0M3WWZhcEdLTkU5WXpORkJIdEdZaUF0RjU0/view?usp=sharing

Loading...