ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

Thông báo tổ chức khám bệnh lưu động cho nhân dân trên địa bàn xã Vĩnh Thực, Vĩnh Trung đợt II năm 2022

12/09/2022 16:20
pv

Tệp đính kèm


Loading...