HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2022

Thông báo tổ chức ôn tập Vòng 1 cho thí sinh đủ điều kiện dự tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã

29/10/2022 15:45

 Căn cứ Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 31/8/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 theo ý kiến của Sở Nội vụ tại Văn bản số 1780/SNV-XDCQ&CTTN ngày 26/8/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã;

Căn cứ Quyết định số 8755/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022; Quyết định số 9273/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển kỳ tuyển dụng công chức câp xã thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái năm 2022;

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Móng Cái năm 2022 thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức cấp xã thành phố năm 2022 để tổ chức ôn tập Vòng 1, cụ thể như sau:        

          1. Thời gian: 01 ngày, ngày 04/11/2022, sáng bắt đầu từ 07 giờ 30 phút; chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút.

         2. Địa điểm: Trụ sở Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Móng Cái (đường Nguyễn Du, phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh).

* Lưu ý:

- Thí sinh có mặt từ 07 giờ 30 phút để nhận tài liệu ôn tập.

- Thí sinh chịu trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu các thông tin chi tiết của cá nhân trong danh sách niêm yết tại địa điểm ôn tập về: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, các văn bằng chuyên môn, vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển, đối tượng ưu tiên. Nếu các thông tin chưa chính xác hoặc còn thiếu sót, đề nghị thí sinh phản ánh ngay trong ngày ôn tập với thường trực của Hội đồng tuyển dụng (Cơ quan Tổ chức - Nội vụ). Sau ngày tổ chức ôn tập, Hội đồng tuyển dụng không xem xét giải quyết các vướng mắc nêu trên.

- Phí dự tuyển công chức cấp xã của thí sinh (500.000 đồng/1 thí sinh) theo quy định tại Theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. 

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Móng Cái năm 2022 thông báo để các cơ quan, xã, phường và các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển biết, thực hiện./.

.
Loading...