SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NINH

Thông báo Tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Ninh năm 2023

08/01/2024 09:09

Thực hiện Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 22/12/2023 của Ủy ban nhândân tỉnh về tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2023.

Được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Sở Nội vụ thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2023 nhưsau:

 1. Nhu cầu tuyển dụng

Số chỉ tiêu tuyển dụng công chức vào làm việc tại các cơ quan hành chính tỉnhQuảng Ninh: 76 chỉ tiêu.

 1. Đốivới khối sở và các địa phương (Cẩm Phả, Móng Cái, Đông Triều, Quảng Yên) yêu cầu bắt buộc dành 50% chỉ tiêu nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu của tỉnh (không bao gồm các vị trí việc làm đặc thù):

Tổng số: 60 chỉ tiêu, trong đó:

 1. Số chỉ tiêu nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu của tỉnh: 25 chỉ tiêu, trong đó:
 • Số chỉ tiêu theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP: 03 chỉ tiêu.
 • Số chỉ tiêu diện nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh: 22 chỉ tiêu.
 1. Số chỉ tiêu diện thông thường: 23 chỉ tiêu.
 2. Số chỉ tiêu tại vị trí việc làm đặc thù của tỉnh (không bắt buộc xếp loại tốt nghiệp tại các vị trí cần tuyển yêu cầu tốt nghiệp Đại học các ngành, chuyên ngành, lĩnh vực: Xây dựng, Quy hoạch, Kiến trúc, Giao thông, Logictics, Công nghệthông tin, An toàn thông tin, Bác sĩ): 12 chỉ tiêu.
  1. Đốivới các địa phương (Bình Liêu, Ba Chẽ, Cô Tô, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên) không bắt buộc yêu cầu dành 50% chỉ tiêu nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu của tỉnh:

Tổng số: 16 chỉ tiêu

 • Số chỉ tiêu diện thông thường: 13 chỉ tiêu.
 • Số chỉ tiêu tại vị trí việc làm đặc thù của tỉnh (không bắt buộc xếp loại tốt nghiệp tại các vị trí cần tuyển yêu cầu tốt nghiệp Đại học các ngành, chuyên

             1. ngành, lĩnh vực: Xây dựng, Quy hoạch, Kiến trúc, Giao thông, Logictics, Công nghệthông tin, An toàn thông tin, Bác sĩ): 03 chỉ tiêu.

 1. Tiêu chuẩn, điều kiện ngườiđăng ký dự tuyển
 1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung
 • Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội,tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

+ Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

+ Đủ 18 tuổi trở lên;

+ Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

+ Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

+ Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

+ Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

 • Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

+ Không cư trú tại Việt Nam;

+ Mất hoặc bị hạn chế năng lực hànhvi dân sự;

    + Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

 1. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể của từng vị trí việc làm
 2. Đối với vị trí việc làm thuộc diện nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP
 3. Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật Thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:
 1. Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấptỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấptrung học phổ thông;
 2. Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học;
 3. Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.
 1. Người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú, dược sĩchuyên khoa cấp I chuyên ngành y học, dược học trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật Thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ cáctiêu chuẩn sau đây:
 1. Đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm a hoặc điểm b hoặc điểm c khoản (1) mục 2.1-2 phần II Thông báo này;
 1. Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.
  1. Đối với vị trí việc làm nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu của tỉnh

Sinh viên tốt nghiệp Đại học loại Giỏi tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây:

 1. Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấpquốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấptrung học phổ thông;
 2. Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đạihọc;
 1. Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thờigian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.
  1. Đối với vị trí việc làmthuộc diện thông thường

Đối với các vị trí tuyển dụng thông thường, yêu cầu phải được xếp loại tốt nghiệp Đại học từ loại Khá trở lên.

Riêng các vị trí việc làm cần tuyển yêu cầu tốt nghiệp Đại học các ngành, chuyên ngành, lĩnh vực: Xây dựng, Quy hoạch, Kiến trúc, Giao thông, Logictics, Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Bác sĩ không yêu cầu bắt buộc xếp loại tốt nghiệp.

(Có biểu chi tiết số 1, số 2 kèm theo).

 1. Trường hợp thí sinh thuộc diện nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP nộp hồ sơ dự tuyển tại vị trí việc làm thuộc diện chất lượng cao theo yêu cầu của tỉnh hoặc vị trí việc làm thuộc diện thông thường thực hiện như sau:

Tại cùng một vị trí việc làm cần tuyển, vừa có thí sinh theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, thí sinh diện nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh và thí sinhdiện thông thường, đều nộp hồ sơ dự tuyển thì các thí sinh diện nguồn nhân lựcchất lượng cao của tỉnh, thí sinh diện thông thường được đăng ký chuyển nộphồ sơ dự tuyển vào vị trí việc làm khác nếu đáp ứng được điều kiện, tiêu chuẩn và trong thời hạn nhận hồ sơ theo quy định. Thời gian gia hạn nhận hồ sơ đối với các thí sinh diện nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh hoặc thuộc diệnthông thường đã đăng ký nộp hồ sơ dự tuyển lần đầu tại vị trí có thí sinh diệntheo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP là 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn nhận hồ sơ theo quy định.

Trường hợp thí sinh diện nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh và thí sinhdiện thông thường, không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí việc làm khácthì tại vị trí việc làm này (có cả 03 đối tượng trên cùng nộp hồ sơ dự tuyển) sẽ ưu tiên xét tuyển trước đối với thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo Nghị địnhsố 140/2017/NĐ-CP, nếu còn chỉ tiêu mới tiếp tục thực hiện tuyển dụng theo hình thức thi tuyển đối với trường hợp còn lại.

 1. Ưu tiên trong tuyển dụng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủvề việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, cụ thể như sau:

 • Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5điểm vào kết quả điểm vòng 2;
 • Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng điểm vào kết quả điểmvòng 2;
 • Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
 • Trường hợp người đăng ký dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thituyển hoặc xét tuyển
 1. Tiếp nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển
 1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
 • Người đăng ký dự tuyển công chức nộp 01 bộ Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:
 1. Phiếu đăng ký dự tuyển công chức (có mẫu kèm theo);
 2. Bản chụp văn bằng chuyên môn, bảng điểm theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận văn bằng;
 3. Giấy chứng nhận đạt giải Ba cá nhân trở lên trong các cuộc thi theo quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ đối với thí sinh diện nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP và theo yêu cầu của tỉnh;
 4. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền chứng thực (nếu có);
 5. Các văn bằng, chứng chỉ minh chứng đối với các trường hợp được miễn thi Ngoại ngữ theo quy định;
  • Lưu ý:
 • Người đăng ký dự tuyển chỉ được nộp hồ sơ dự tuyển vào một vị trí việc làmtại một cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng.
 • Người đăng ký dự tuyển phải nghiên cứu kỹ thông báo này và biểu nhu cầu tuyển dụng chi tiết kèm theo để chọn vị trí, cơ quan dự tuyển và ghi các thông tin đúng, phù hợp với trình độ, chuyên ngành đăng ký dự thi và các yêu cầu khác trong Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu tính đến thời gian nộp hồ sơ. Đề nghịthí sinh cung cấp chính xác và chịu trách nhiệm về số điện thoại, địa chỉ hòm thư điện tử cá nhân thường xuyên sử dụng để Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh liên hệ trong trường hợp cần thiết.
 • Người đăng ký dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trong Hồ sơ đăng ký dự tuyển của mình; trường hợp khai không đúng thông tin, giả mạovăn bằng, chứng chỉ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
 • Người đăng ký dự tuyển khi được thông báo trúng tuyển phải hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định. Nếu không hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy kết quả trúng tuyển.
 1. Thời gian nhận hồ sơ30 ngày, kể từ ngày 25/12/2023 đến hết ngày

23/01/2024(trong giờ hành chính).

 1. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ, tầng 3, toà nhà liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnhQuảng Ninh. Số điện thoại: 0203.3835867.
 • Người đăng ký dự tuyển công chức có thể nộp trực tiếp hồ sơ dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính (thời hạn tính theo dấu bưu điện) hoặc qua trang thông tin điện tử.
 • Nếu quá thời hạn nhận hồ sơ đã thông báo, Sở Nội vụ không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ của thí sinh theo quy định.
 1. Lệ phí tuyển dụng: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu,nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức:
 • Phí tuyển dụng: Tạm thu 400.000 đồng/1 thí sinh/1 lần (nếu từ 100 đến dưới 500 thí sinh dự tuyển).
 • Hình thức nộp: Chuyển khoản

+ Tên tài khoản: Sở Nội vụ Quảng Ninh; Số tài khoản: 4481 000 126 6668 - Ngân hàng Đầu tư và phát triển Chi nhánh Hạ Long.

+ Nội dung chuyển khoản: Họ và tên thí sinh, ngày tháng năm sinh; vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển

 1. Hình thức tuyển dụng
 1. Đốivới vị trí việc làm thuộc diện nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP
  1. Hìnhthức: Xét tuyển
 2. Nội dung
 1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn, kết quả học tập của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
 2. Vòng 2:
 • Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vịtrí việc làm cần tuyển;
 • Thời gian phỏng vấn 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi phỏng vấn);
 • Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
 • Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
 1. Đối với vị trí việc làm thuộc diện chất lượng cao theo yêu của tỉnh và diện thông thường
  1. Hìnhthức: Thi tuyển
 2. Nội dung

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

 1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính đối với môn thi Ngoại ngữ và Kiến thức chung (không có phần thi Tin học).
 • Nội dung gồm 2 phần:

+ Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làmdự tuyển. Thời gian thi 60 phút;

+ Phần II: Ngoại ngữ (Tiếng Anh) 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

 • Các trường hợp miễn thi đối với phần thi Ngoại ngữ:

+ Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêucầu của vị trí việc làm dự tuyển;

+ Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làmdự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;

+ Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

 • Kếtquả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định nêu trên, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phầnthi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.
 • Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả thi Vòng 1 trên máy vi tính.
 1. Vòng 2: Thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành:
 • Nội dung: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu củavị trí việc làm cần tuyển.
 • Thời gian: 180 phút.
 • Thang điểm: 100 điểm.
 1. Cách xác định người trúng tuyển
 2. Cách xác định người trúng tuyển thông qua hình thức xét tuyển

Người trúng tuyển công chức thông qua hình thức xét tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

 • Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;
 • Có điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 5 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
 • Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định nêu trên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định người trúng tuyển.
 • Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức không được bảo lưukết quả cho các kỳxét tuyển lần sau.
  1. Cách xác định người trúng tuyển thông qua hình thức thi tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

 • Có kết quả điểm thi vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
 • Có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 5 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ (nếu có) cao hơnlấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từngvị trí việc làm.
 • Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định nêu trên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định người trúng tuyển.
 • Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưukết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

V. Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển, thi tuyển:

 • Thời gian dự kiến: Trong quý I năm 2024.
 • Địa điểm dự kiến: Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, phường MinhThành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
  • Lưu ý:

Các thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng công chức đều được đăng tải trên Trang thông tin điện tử thành phần của Sở Nội vụ và qua hệ thống tin nhắn thương hiệu (SMSMARKETING) của Hội đồng tuyển dụng theo số điện thoại của thí sinh đã ghi trong Phiếu đăng ký dự tuyển, đề nghị các thí sinh thường xuyên theo dõi, cập nhật kịp thời.

Mọi phản ánh, thắc mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh qua sốđiện thoại: 0203.3835867 để được giải đáp và hướng dẫn./.

.
Loading...