Thông tin cán bộ, công chức xã Vạn Ninh

15/10/2021 00:00
Thông tin cán bộ, công chức xã Vạn Ninh

Thông tin cán bộ, công chức xã Vạn Ninh

Đồng chí: TRẦN NGỌC TRUNG 

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0903479188

- Email: tranngoctrung@quangninh.gov.vn

Đồng chí: BÙI THỊ TIỀN 

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0838247155

- Email: buithitien@quangninh.gov.vn

Đồng chí: BÙI VĂN NHƠN

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Số điện thoại: DĐ 0915697411.

- Mail: buivannhonbuivannhon@quangninh.gov.vn

Đồng chí: BÙI MINH CHUYÊN 

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0789396966

- Email: buiminhchuyen@quangninh.gov.vn

Đồng chí TRẦN VĂN CANH

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0936562364

- Email: tranvancanh.mc@quangninh.gov.vn

Đồng chí: BÙI SƠN TRƯỜNG

- Chức vụ: Phó chủ tịch UBND

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0356797636

- Mail: buisontruong@quangninh.gov.vn

Đồng chí: BÙI HỮU NHƯNG

- Chức vụ: Chủ tịch UB Mặt trận tổ quốc

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp quản lý nha nước

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0376852633

- Mail: buihuunhung@quangninh.gov.vn

Đồng chí: TRƯƠNG VĂN TIẾN

- Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0912513665

- Mail: truongvantien@quangninh.gov.vn

Đồng chí: HOÀNG VĂN NGOẠN

- Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0389108659

- Mail: hoangvanngoan@quangninh.gov.vn

Đồng chí: PHẠM THỊ TẤN

- Chức vụ: Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0906127048

- Mail:phamthitan@quangninh.gov.vn

Đồng chí: LÊ THỊ HƯƠNG

- Chức vụ: Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0399063068

- Mail:lethihuong@quangninh.gov.vn

Đồng chí: NGUYỄN CHẾ LINH

- Chức vụ: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0982908318

- Mail: nguyenchelinh@quangninh.gov.vn

Đồng chí: BÙI VĂN NHÃ

- Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0912228862

- Mail: buivannha@quangninh.gov.vn

Đồng chí: BÙI VĂN CÔNG

- Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ  cấp

- Quản lý Nhà nước:

- Điện thoại: 0966071322

- Mail: buivancong@quangninh.gov.vn

Đồng chí: HOÀNG THỊ HƯỜNG

- Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0918207336

- Mail: hoangthihuong@quangninh.gov.vn

Đồng chí: PHẠM THỊ TƯ

- Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0913785512

- Mail: phamthitu@quangninh.gov.vn

Đồng chí: NGUYỄN TIẾN BIÊN

- Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỷ thuật môi trường

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0336346869

- Mail: nguyentienbien@quangninh.gov.vn

Đồng chí: VŨ HOÀNG TUẤN

- Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nuôi trồng thủy sản

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0973890868

- Mail: vuhoangtuan@quangninh.gov.vn

Đồng chí: BÙI VĂN TUẤN

- Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0968912682

- Mail: buivantuan@quangninh.gov.vn

Đồng chí: NGUYỄN THỊ TỐ NỮ

- Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0987056587

- Mail: nguyenthitonu@quangninh.gov.vn

Đồng chí: NGUYÊN THI KIM HƯƠNG

- Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0936193248

- Mail: nguyenthikimhuong@quangninh.gov.vn

 

nhabv
Loading...