Thông tin chung

20/08/2016 09:08

Tên cơ quan: Kho bạc Nhà nước Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh

Địa chỉ: Đường Hùng Vương - Phường Hòa Lạc - TP Móng Cái - Tỉnh Quảng  Ninh

Điện thoại: 0203.3884284

Fax:            0203.3881280

E-Mail:       kbnn.mc@quangninh.gov.vn

Lê Thiết Quân
Loading...