Thông tin chung về xã Hải Xuân

15/10/2021 13:12

Tên Cơ Quan: UBND xã Hải Xuân

Địa chỉ trụ sở:  Thôn 8, xã Hải  Xuân, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Số điện thoại:  02033779266 

Email: ubndxhaixuan.mc@quangninh.gov.vn

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị

Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND – UBND xã Hải Xuân  được quy định tại mục 3 Chương II Luật tổ chức chính quyền địa phương số 772015/QH13 ngày 19/6/ 2015 (Từ Điều 30 đến điều 36); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương

UBND xã  chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, các lĩnh vực quản lý điều hành bao gồm toàn bộ các hoạt động về phát triển Kinh tế - Chính trị; An ninh - Quốc phòng; Văn hóa - Xã hội… trên địa bàn.

2. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội

Vị trí địa lý: Hải xuân là một xã nông nghiệp thuần nông thuộc thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh là một xã ven đô; phía Đông giáp xã Trà Cổ, phía Tây giáp phường Hòa Lạc, phía Nam giáp xã Vạn Ninh và xã  Ninh Dương; phía Bắc giáp phường Hải Hòa. Với diện tích tự nhiên 1.533,37ha rong đó đất sản xuất nông nghiệp  và nuôi trồng thủy sản là 1050 ha.

 Đơn vị hành chính- dân cư: Cơ cấu hành chính của xã gồm 13 thôn, thuộc đơn vị hành chính loại I

Dân tộc: chủ yếu là dân tộc kinh với tổng số hộ 2567 = 9292 khẩu, trong đó dân tộc thiểu số có 54 hộ = 176 khẩu.

 Tôn giáo: gồm 02 tôn giáo chính là Phật giáo và Thiên chúa giáo(xứ họ Xuân Ninh) thuộc khu vực thôn 6 và thôn 11 với 93 hộ = 392 khẩu.

Kinh tế xã hội: Cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, với cơ cấu kinh tế trên 85% thu nhập từ sản xuất nông nghiệp - ngư nghiệp - Dịch vụ. Đa số nhân dân sống chủ yếu bằng nghề sản xuất nông nghiệp chiếm 55%,  dịch vụ thương mại chiếm 30 %, công nghiệp chiếm 05% và 20% là lao động tự do hoạt động trong các lĩnh vực khác. Là xã nông nghiệp nên người dân chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp, Thương mại dịch vụ, công nghiệp xây dựng, trong đó nông nghiệp chiếm 55% Toàn xã có 01 trường mẫu giáo, 01 trường tiểu học, 1 trường trung học cơ sở, rất thuận lợi cho con em học tập. Có 01 chùa và 01 giáo xứ cho nhân dân theo đạo sinh hoạt văn hóa. Văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao phát triển tốt, trong đó có các câu lạc bộ như: câu lạc bộ dân vũ hiện đại, câu lạc bộ bóng chuyền hơi, câu lạc bộ bóng đá, bóng bàn, và nhiều câu lạc bộ khác . 

Trung Nguyen
Văn Phòng UBND Xã
Loading...