Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

STT

Thủ tục hành chính

Tên lĩnh vực

Mức độ

Tiếp nhận tại TTHCC

1

Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

4

2

Cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

4

3

Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

4

4

Bố trí ổn định dân cư trong huyện

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

4

5

Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

4

 

Trung tâm TT và VH
Loading...