Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

01/12/2015 14:16

STT

Thủ tục hành chính

Tên lĩnh vực

Mức độ

Tiếp nhận tại TTHCC

1

Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

4

2

Cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

4

3

Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

4

4

Bố trí ổn định dân cư trong huyện

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

4

5

Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

4

 

Trung tâm TT và VH
Loading...