Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Thư Viện

STT

Thủ tục hành chính

Tên lĩnh vực

Mức độ

Tiếp nhận tại TTHCC

1

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

Thư Viện

4

 

Loading...