Thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

04/08/2022 15:26
Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đã và đang tác động ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, Chính phủ ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2022 về thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Tiếp tục thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 về đảm bảo chế độ chính sách tiền thuê nhà cho người lao động.

Lê Văn Tiền
Loading...