Thường trực HĐND Thành phố tổ chức phiên giải trình nghe về kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình xây dựng Nông thôn mới, phát triển sản phẩm OCOP năm 2022, tiến độ thực hiện vôn nông thôn mới năm 2022.

19/05/2022 05:29
Chiều 18/5, Thường trực HĐND Thành phố tổ chức hội nghị để nghe UBND Thành phố giải trình về việc triển khai và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình xây dựng Nông thôn mới, phát triển sản phẩm OCOP năm 2022 và tiến độ thực hiện vốn nông thôn mới năm 2022. Đồng chí Dương Thị Huệ, UV BTV, Phó Chủ tịch thường trực HĐND Thành phố chủ trì. Đồng chí Đỗ Văn Tuấn, UV BTV, Phó Chủ tịch TT UBND Thành phố cùng dự.


Đồng chí Dương Thị Huệ, UV BTV, Phó Chủ tịch TT HĐND Thành phố chủ trì

Hội nghị đã nghe báo cáo giải trình của UBND Thành phố về kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình xây dựng Nông thôn mới, phát triển sản phẩm OCOP năm 2022 và tiến độ thực hiện vôn nông thôn mới năm 2022 theo tinh thần Nghị quyết số 80/NQ-HĐND và Nghị quyết 83/ NQ- HĐND ngày 17/12/2022 của HĐND Thành phố với các chỉ tiêu cụ thể là: (i1) Phấn đấu 9/9 xã đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2022- 2025, xã Quảng Nghĩa đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao trong năm 2022; (i2) Triển khai có hiệu quả đề án phát triển sản phẩm OCOP thành phố giai đoạn 2021- 2025, năm 2022 phát triển ít nhất 05 sản phẩm  mới theo chu trình OCOP chuẩn, đánh giá phân hạng thêm 02 sản phẩm đạt từ 3-4 sao cấp tỉnh, phát triển thêm ít nhất 01 tổ chức kinh tế tham gia OCOP...; (i3) Triển khai thực hiện các dự án đầu tư dành cho Chương trình NTM tại Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND thành phố được  UBND Thành phố, các ngành và 09 xã xác định là một trong những nhiệm vụ giải pháp  trọng tâm trong năm 2022 và các năm tiếp theo,  do vậy UBND Thành phố và 09 xã chủ động ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình xây dựng NTM và chương trình OCOP năm 2022 ngay từ đầu năm, phân công rõ người rõ việc, rõ lộ trình cụ thể và sâu sát cơ sở từng chỉ tiêu, nhiệm vụ  để chỉ đạo, điều hành, huy động sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, UBND các xã  có liên quan triển khai nhiều giải pháp gắn với kiểm đếm, đánh gia thường xuyên;  tham mưu Ban thường vụ Thành ủy ban hành 2 Nghị quyết ( số 09- NQ/TU ngày 14/3/2022 về phát triển sản phẩm OCOP đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, số 10- NQ/ TU ngày 09/5/2022  về xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn đến năm 2025 tầm nhìn 2030); bảo vệ thành công với Hội đồng thẩm định cấp Tỉnh công nhận 02 xã đạt NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2021 (xã Bắc Sơn đạt xã NTM kiểu mẫu, xã Hải Xuân đạt xã NTM nâng cao); đến nay theo chuẩn NTM giai đoạn 2021- 2025 thành phố có: 9/9 xã bình quân đạt 13/19 tiêu chí, 42,33/57 chỉ tiêu.  Bên cạnh đó thành phố đã tranh thủ sự chỉ đạo của UBND tỉnh, sự phối hợp hướng dẫn chuyên môn của các sở ngành liên quan, kịp thời báo các TT Thành ủy, BTV thành ủy, HĐND thành phố đề xuất kịp thời những vướng mắc nảy sinh xin ý kiến hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể. Mặt khác, UBND thành phố đã chủ động phối hợp làm việc các sở ngành có liên quan  hướng dẫn giải quyết nên đã đạt kết quả bước, cơ bản được cử tri đồng tình, góp phần thực hiện các nhiệm vụ xây dựng NTM, phát triển sản phẩm OCOP, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng NTM; cụ thể một số kết quả đạt được như sau. Các xã NTM đã tích cực phối hợp tiến hành rà soát hiện trạng chỉ tiêu, tiêu chí theo bộ tiêu chí mới để hoàn thiện đề án xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và chương trình phát triển sản phẩm OCOP giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Cơ quan khối MTTQ và các đoàn thể  CT-XH Thành phố đã xây dựng Dự thảo về chương trình phối hợp công tác giữa UBND Thành phố với khối MTTQ và các đoàn thể  CT-XH  thành phố Móng Cái năm 2022; Hội liên hiệp phụ nữ thành phố xây dựng Dự thảo Kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2022; Hội Nông dân Thành phố đã xây dựng Dự thảo Kế hoạch tuyền truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn thành phố năm 2022.

Đồng chí Đỗ Văn Tuấn, Phó Chủ tịch TT UBND Thành phố phát biểu

Quang cảnh hội nghị

 600

   

Các đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến

Tại hội nghị, ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố trên cơ sở khảo sát thực tế cùng Ban Pháp chế, các Tổ và đại biểu HĐND thành phố đã báo cáo thẩm tra kết quả giải trình của UBND thành phố. Các cơ quan, đơn vị có liên quan,  các đại biểu HĐND thành phố, 09 xã: Vạn Ninh, Hải Sơn, Bắc Sơn, Vĩnh Thực, Vĩnh Trung, Hải Tiến, Hải Đông, Quảng Nghĩa, Hải Xuân, đã thảo luận thảo luận sôi nổi thẳng thắn phân tích rõ các tồn tại, khó khăn cùng tại cuộc họp.

Kết luận hội nghị, đồng chí Dương Thị Huệ, UV BTV, Phó Chủ tịch thường trực HĐND Thành phố nhấn mạnh: Hiện nay hành trình xây dựng NTM đã bước sang giai đoạn mới, đây là quá trình liên tục, lâu dài, không có điểm khởi đầu và kết thúc với  mục tiêu phát triển kinh tế xã hội vững mạnh,  chuyển dịch cơ cầu kinh tế  để phát triển bền vững không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các xã, phấn đầu hoàn thành các mục tiêu nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu góp phần đưa thành phố Móng Cái lên đô thị loại I trước năm 2030.

Để đạt được các chỉ tiêu: 9/9 xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025, xã Quảng Nghĩa đạt NTM nâng cao, đây rnhanh tiến độ giải ngân vốn NTM năm 2022; triển khai có hiệu quả Nghị quyết của BTV Thành ủy về phát triển sản phẩm OCOP thành phố  đến năm 2025 và xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn đến năm 2025 tầm nhìn 2030 vừa mới ban hành…cần  lan tỏa sự đổi mới, chuyển từ lượng sang chất, tiếp tục  huy động  sự vào cuộc quyết tâm của cả hệ thống chính trị, toàn dân chung sức, đồng lòng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đtạ ra trong năm 2022.

Do đó, đồng chí Phó Chủ tịch TT HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố tiếp thu các ý kiến trong hội nghị,  khẩn trương chỉ đạo rà soát các chỉ tiêu, tiêu chí  cần và đủ để 09 xã đạt chuẩn NTM, xã NTM nâng cao theo bộ tiêu chí mới ban hành tại Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022  của Thủ tường Chính phủ về ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM và Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025; Quyết định 1246/ QĐ- UBND ngày 11/5/2022 của UBND tỉnh  Quảng Ninh về ban hành các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 theo phân cấp, theo đó bổ sung hoàn thiện Kế hoạch về nhiệm vụ xây dựng NTM và phát triển sản phẩm OCOP năm 2022 theo các quan điểm chỉ đạo trung ương, tỉnh, thành ủy mới ban hành; Kiện toàn BCĐ, phân công rõ các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương  phụ trách địa bàn, xác định rõ lộ trình thời gian thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt theo bộ tiêu chí, nhất là các chỉ tiêu tiêu chí hiện có đến 100% các xã chưa đạt cần có giải pháp thực hiện quyết liệt, kiểm đếm rà soát kiểm tra kết quả thực hiện từng tháng để tập trung thực hiện: Tiêu chí về quy hoạch, tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa,  các chỉ tiêu trong nhóm tiêu chí về tổ chức sản xuất, Tiêu chí về môi trường... Đồng thời chỉ đạo các ngành thành viên BCĐ thành phố, các đoàn thể chính trị thành phố theo cơ chế đạt hàng từ đầu năm, các xã NTM bám sát địa bàn phụ trách; tăng cường công tác tuyên truyền,  huy động sự vào cuộc của nhân dân, công đồng doanh nghiệp tập trung phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí chỉ tiêu chưa đạt. UBND thành phố coi trọng giao việc cho cơ quan đầu mối, cơ quan phối hợp, xác định trách nhiệm chính của từng xã,   các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra kết quả thực hiện về BCĐ và kịp thời tham mưu họp kiểm điểm, tăng cường đi hiện trường giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Các xã NTM cần chủ động phối hợp với Văn phòng điều phối NTM, các phòng ban liên quan rà soát tổng thể, đánh giá rõ thực chất kết quả thực hiện từng tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt, dự kiến kết quả đạt được theo quy định chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025, lưu ý các tiêu chí, chỉ tiêu không cần đến kinh phí, đã có hướng dẫn của các bộ, nhành liên quan không cần kinh phí hỗ trợ cần vào cuộc triển khai ngay, quyết liệt, đồng bộ, đtạ đến kết quả cuối cùng. Đối với các tiêu chí chỉ tiêu khó đạt như hạ tầng nông thôn, đảm bảo môi trường, xử lý rác thải, phát triển chuỗi sản phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm chủ lực, sản phẩm đạt tiêu chuẩn Vietgap, đào tạo nghề nông thôn...cần có giải pháp, phân công nhiệm vụ rõ cho tổ chức cá nhân, thôn, các đoàn thể phụ trách, thường xuyên rà soát kiểm đếm tại hiện trường đảm bảo hiệu quả. Quan tâm kêu gọi xã hội hóa từ nhân dân, các doanh nghiệp, cá nhân  để huy động nguồn lực thực hiện các tiêu chí chỉ tiêu ngân sách không hỗ trợ; quan tâm việc công khai, để nhân dân biết, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và thu hưởng.

Đối với xã Quảng Nghĩa là xã phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao trong năm 2022 cần rà soát kiểm điểm kỹ từng chỉ tiêu, tiêu chí để phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí trong BTV, BCH, lãnh đạo xã, thôn, các ngành, đoàn thể, có lộ trình cụ thể từng tháng, quý với từng nhiệm vụ, thực hiện theo phương châm “dễ trước khó sau”; tranh thủ sự hỗ trợ phối hợp hướng dẫn của các phòng, đơn vị thuộc thành phố; báo cáo kịp thời lãnh đạo UBND thành phố với những khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết.

Về phát triển các sản phẩm OCOP cần bám sát Nghị quyết  số 09  NQ/ TU của BTV Thành ủy về phát triển sản phẩm OCOP thành phố giai đoạn đến năm 2025; gắn với chiến lược xây dựng thương hiệu “03 con, 02 cây, 01 điểm đến” ( Lợn Móng Cái, con bò thịt, con tôm; cây khoai lang, cây dược liệu và điểm đến khu du lịch quốc gia Trà Cổ). Trong đó tập trung các giải pháp đảm bảo sản phẩm  thực chất  để nâng cao năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm được thị trường công nhận gắn với việc quy hoạch triển khai các vùng sản xuất tập trung đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tuy xuất nguồn gốc gắn mã vùng, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, phát triển các mô hình HTX, Doanh nghiệp ứng dụng chuyển đổi số. Với nhiệm vụ năm 2022 phát triển ít nhất 05 sản phẩm  mới theo chu trình OCOP chuẩn, đánh giá phân hạng thêm 02 sản phẩm đạt từ 3-4 sao cấp tỉnh, phát triển thêm ít nhất 01 tổ chức kinh tế tham gia OCOP...cần có kế hoạch, địa chỉ, lộ trình phát triển sản xuất sản phẩm và tuyên truyền, định hướng hướng dẫn hồ sơ, thủ tục để được công nhận;  sau khi được công nhận cần nghiên cứu nhân rộng phát triển sản phẩm. Chú trọng công tác phát triển sản xuất cơ cấu lại các ngành nông nghiệp, phát triển vùng nguyên liệu tập trung với các sản phẩm chủ lực OCOP, tổ chức sản xuất lưu ý mô hình liên kết sản xuất theo chuẩn VietGap.

Về vấn đề giải ngân vốn NTM, đồng chí Phó Chủ tịch TT HĐND thành phố đề nghị các ngành, cơ quan, địa phương cần sớm hoàn thiện hồ sơ, bám sát trình tự thủ tục trình các dự án đủ điều kiện để phân bổ vốn trong kỳ họp chuyên đề của HĐND thành phố, lưu ý đẩy nhanh tiến độ giải ngân, quan tâm chất lượng công trình, các tiêu chí tiêu chuẩn theo quy định trong đầu tư các công trình NTM. Chủ động huy động và lồng ghép các nguồn vốn để hoàn thiện các tiêu chí chỉ tiêu trong đó ưu tiên nguồn vốn cho phát triển sản xuất và hạ tầng phát triển sản xuất, đẩy mạnh nguồn vốn xã hội hóa để từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho người dân; rút kinh nghiệm để có cách triển khai hiệu quả với việc chuẩn bị, bố trí vốn và giải ngân vốn cho chương trình NTM và OCOP đảm bảo thời gian, trình tự thủ tục quy định cho những năm tới.

Giao cho 2 ban, các tổ, các đại biểu HĐND thành phố, HĐND các xã phường bám sát nhiệm vụ được phân công chủ động giám sát các nội dung nhiệm vụ xáy dựng NTN, phát triển sản phẩm OCOP năm 2022 và triển khai vốn NTM 2022.

Các xã cần chủ động đối chiếu với bộ tiêu chí NTM  giai đoạn 2021- 2025 để đánh giá những tiêu chí chỉ tiêu chưa đạt cần bố trí ngân sách khẩn trương để xuất HĐND xem xét đưa vào Kế hoạch đầu tư công năm 2023 và các năm tiếp theo theo đúng quy định đảm bảo các điều kiện góp phần để Tỉnh Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ NTM trong năm 2022./. 

 

Hải Ninh
Trung tâm Truyền thông và Văn hóa TP Móng Cái
Loading...