Tiếp nhận hồ sơ và Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Hành chính công

28/09/2023 10:26
Tiếp nhận hồ sơ và Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Hành chính công
Đặng Văn Cao
Loading...